Categories
nyheter

Besøkssenteret og pilegrimssenteret holder juleåpent

Legg julehandelen til Bryggen. Her er det mange butikker med spennende julegaver.

Besøkssenteret på Bryggen har åpent hver helg frem mot jul, lørdag-søndag 12-16.

Vi har både puslespill, spennende bøker, fine t-skjorter og annet. Et lite utvalg av varene finner du her.

Husk at vi også er et pilegrimssenter. Her kan du få informasjon om Kystpilegrimsleden. Planlegg en spennende tur, kanskje allerede i 2022?

Categories
nyheter

Riksantikvaren gir 18,75 mill. til Bryggen

Stiftelsen Bryggen er glad for årets tildeling fra Riksantikvaren til Prosjekt Bryggen, midler som går til istandsetting og sikringsarbeider på Bryggen i Bergen.

Et beløp på 18,75 mill. til Bryggen (se presseoppslag) vil bidra til å sikre god fremdrift for planlagte prosjekter.

Categories
nyheter

Klimaregnskap for Stiftelsen Bryggen

Stiftelsen Bryggens klimaregnskap for 2020 er nå klare. Vi er stolte av å være miljøfyrtårnsertifisert, og vi jobber videre for å bli enda bedre.

Under kan dere se tallene for både 2019 og 2020

Categories
Uncategorized

Stiftelsen Bryggen er miljøfyrtårnsertifisert

I går ble Stiftelsen Bryggen miljøfyrtårnsertifisert. Miljøfyrtårn er et av Norges mest brukte miljøsertifikat. Les mer om det her.

Categories
nyheter

Program for FredagsAkademiet høsten 2020

 • Tid: fredager kl. 19.00 – ca. 21.00. Foredraget starter kl 19.15
 • Sted: Arent Meyers Kjeller, Bugården 15, rett bak SAS-hotellet
 • Pris kr. 150; studenter/kunstnere kr 100; par kr 250 inkl. suppe og kaffe/te

Program for høsten 2020

Categories
nyheter

Synspunkter vedrørende stenging av Torget og Bryggen

Stiftelsen Bryggen har sendt inn følgende merknader til stenging av Torget og Bryggen.

Tilbakemelding vedr stenging av Torget (og Bryggen)

Bergen kommune har på sine hjemmesider anmodet berørte parter om tilbakemelding på hvordan trafikkstengningen denne sommeren har fungert.  Stiftelsen Bryggen (SB) tillater seg herved å oversende noen refleksjoner om vårt syn på tiltaket til «Miljøløftet». SB er største eier av verdenskulturminnet Bryggen.  Vi har om lag 70 virksomheter som er leietakere på Bryggen, og det er om lag 200 personer som har verdenskulturminnet Bryggen som sitt arbeidssted. Frontarealene ligger i hensynssonen (buffersonen) til Bryggen og skal forvaltes slik at Bryggens fremragende universelle verdier bevares for ettertiden. Sårbarheten dette arealet har er gitt særlig omtale i gjeldende forvaltningsplan for Bryggen.

 1. Stiftelsen Bryggen vil først gi ros til Bergen kommune og Statens vegvesen for at det ble tatt initiativ for å starte arbeidet med å oppfylle de forpliktelsene som ligger i gjeldende reguleringsplan fra 2006 (Vågen, kaiene og Bryggen) om at frontarealene på Bryggen skal være fotgjengerprioritert område. Disse forholdene har blitt etterlyst ved to internasjonale evalueringer av verdenskulturminnet (1994, 2000). Stiftelsen Bryggen har ovenfor Bergen kommune i flere runder tidligere etterlyst en plan for å iverksette arbeidet med å redusere og helst sanere gjennomgangstrafikken over frontarealene på Bryggen.
 • Stiftelsen Bryggen er ikke fornøyd med informasjonsarbeidet knyttet til sommerens stengning eller mer korrekt, de trafikk-reduserende tiltak (TRT). Etter at bystyret hadde gjort sitt vedtak om prøvestengning av Bryggen i mars søkte vi ved flere anledninger både fra Bergen kommune og Statens vegvesen å få klarhet i hvordan stengningen skulle foregå. Dette for å kunne informere våre leietakere, og besøkende i god tid. Generell informasjon om stengningens organisering i fysisk forstand, muligheter for varelevering, omkjøring etc. ble ikke lagt ut før i slutten av juni – og direkte informasjon til beboere/eiere om tiltaket var fraværende. Som største eier på Verdenskulturminnet Bryggen og med mange leietakere og leverandører mv. er det meget utilfredsstillende å ikke kunne redegjøre for disse hva tiltaket innebærer. Vi spør oss om f.eks. handelsstanden på Lagunen eller Bergen storsenter ville akseptert tilsvarende uavklarte situasjon bare noen dager før stengning iverksettes?
 • Stiftelsen Bryggen er lite begeistret for «timingen» av tiltaket, ved at man igangsatte prøvestengning midt i COVID-19 pandemien, sommeren 2020. Utgangspunktet for observasjon og måling av effekter blir i vesentlig grad påvirket. Det vil i ettertid være vanskelig å evaluere de trafikale konsekvensene på en tillitvekkende måte, siden konklusjonene blir trukket i tvil som en følge av den rådende unntakstilstand.

Sterk reduksjon i turistbesøket og en nedstengning som medførte store endringer, bl.a. redusert kollektiv-trafikk, mer bruk av hjemmekontor, fravær av turistbusser mv. gjør det meget vanskelig, om ikke umulig, å bedømme hva slags effekter tiltaket kunne ha fått i et «normalår».

 • Stiftelsen Bryggen finner at den valgte trafikale løsning rammet mange interessenter og beboere i området. Den fysiske stengningen har egentlig omfattet Torget og bare partielt Bryggen. Busstrafikk, taxi, og biltrafikk fra området sørøst for Bryggen har fortsatt hatt fritt leide nordover. Varetransport har vært mulig mellom 10 og 14 alle dager. Dette har medført fortsatt periodevis stor trafikk på vegstrekningen foran Bryggen på dagtid, dermed har man har ikke kunnet benytte arealene til gangareal (og sykkel), som vi oppfatter har vært en viktig motivasjon. Kommunens fagnotat (27.11-2019) redegjør for noen forhold som ligger bak den løsningen av TRT som ble valgt, men alternative løsninger og kompenserende tiltak er i liten grad utredet. SB mener at å anvende ca. 6 mill NOK på å etablere en forsøksordning (med manuell dirigering/vakthold) uten en gjennomarbeidet plan for evaluering, gir et svært lavt kost-/nytte forhold. Vi er ikke kjent med at det er gjort tellinger eller kartlegging av fotgjengernes bruk av frontarealene – hvilket f.eks. burde være blant de mer enkle forhold å få registrert.
 • Stiftelsen Bryggen konstaterer at man ved flere anledninger denne sommeren har fått demonstrert sårbarheten i trafikkavviklingen i Bergen, bl.a. som en effekt av stengning av Fløyfjellstunnelen. Følgelig trekker vi den åpenbare konklusjon at bil og buss-trafikken helt lammes om man, som planene nå er, ser for seg å erstatte veitrafikkareal med jernbanetrafikk og blandingstrafikk. SB mener på den bakgrunn at risiko- og sårbarhetsanalyser i sterkere grad må vektlegges i de kommende og pågående plan- og reguleringsprosesser.

 • Stiftelsen Bryggen gjør oppmerksom på at parallelt med «stengningen» (TRT) valgte Bergen kommune, tross innleverte protester, å utvide arealene for uteservering til det meste av Bryggens frontarealer. Stiftelsen Bryggen oversendte primo mars et brev til Bergen kommune v/Byråd for byutvikling og miljø, der vi gjorde oppmerksom på at eierskapet til deler av frontarealene og de faktiske servitutter som eiere av Bryggens gårder har frem til Vågen, ikke er avklart. I en slik situasjon fremstår det «lite musikalsk» å iverksette tiltak, uten dialog med eierne, til ulempe for mange aktører på Bryggen.
 • Bergen kommune sine fagetater valgte altså å redusere tilgjengeligheten på fotgjengerarealet i en forsøksperiode der vi oppfattet at målet var at fotgjengere skulle tilgodeses. Dette mener vi er det stikk motsatte av god koordinering, og bl.a. i direkte motstrid med de utrykningsplaner som foreligger for Bergen brannvesen for Bryggen. Gjennom å tillate at uteserveringsaktører plasserer bord og stoler rett foran passasjeåpningene har man denne sommeren bidratt til en visuell forsøpling og skapt nye barrierer for kontaktflaten mellom Bryggens bygninger og Vågen. Møbleringen har et simpelt og tilfeldig preg. Selv om noen vil hevde at vi står i en økonomisk unntakssituasjon og at serveringssteder må få større armslag, er dette forhold man rett og slett ikke kan være bekjent av på et Verdensarvsted.
 • På den positive side vil vi anføre at reduksjonen i antallet biler har medført mindre støybelastning (redusert trafikkstøy) for våre ansatte og for våre leietakere. Vi har heller ingen innvendinger til den praktiske siden av prosjekt-gjennomføringen, der Statens vegvesen har hatt regien.
 • Stiftelsen Bryggen har ikke klart å finne informasjon om hvordan man ser for seg å gjennomføre en objektiv evaluering av tiltaket og dets følgeeffekter – f.eks. hva som skal oppfattes som referansetrafikk, hvilke trafikale og miljømessige effekter som skal vektlegges etc. Vi mener dette er grunnleggende om det skal fremskaffes adekvat kunnskap og læring fra tiltaket og forsøksordningen. Stiftelsen Bryggen har merket seg at en rekke fremstående politiske representanter både i posisjon og i opposisjon samt byens ledende aviser allerede har gjort seg opp sterke meninger om effekten av tiltaket, selv før forsøksperioden er over. Vi ser også at noen har valgt å anvende en temporær nedgang i ÅDT på enkelte gatestrekninger som et målekriterium for suksess. Stiftelsen Bryggen legger til grunn at «Miljøløftet» gjennomfører en mer helhetlig trafikk- og effekt-analyse der bl.a. ÅDT, turproduksjon, omkjøringseffekter, fotgjenger- og sykkeltrafikk, vare- og tjenesteleveranser, trafikk-ulykker og hendelser mv. trekkes inn.
 1. Stiftelsen Bryggen mener at dette «TRT-forsøket» og kommende TRT-forsøk må underkastes grundige analyser og at de trafikale løsninger som er testet denne sommeren langt fra har fungert optimalt. Det er, slik vi ser det, nødvendig med bedre koordinering mellom kommunale etater, og videre at kommunikasjonen i forhold til aktørene på Bryggen styrkes.

Med vennlig hilsen

Bernt-Håvard Øyen

Direktør, Stiftelsen Bryggen

Categories
nyheter

Invitasjon til leietagere på Bryggen

Møte i forbindelse med konsekvensutredning for verdensarv
Tid: 12.mars kl 14.30-16.30
Sted: Tracteurstedet

I forbindelse med reguleringsplan for bybane mot nord er det under utarbeidelse en konsekvensutredning for verdensarv. Det tyske konsulentfirmaet Michal Kloos Planning and Heritage Consultancy har fått i oppdrag av Bergen kommune å utarbeide denne konsekvensutredningen. En viktig del av arbeidet er å gå bredt ut for å innhente opplysninger for å sikre at de får mest mulig informasjon tilknyttet Bryggen som verdensarvsted, og eventuelle konsekvenser en bybane får for verdensarvverdiene. I den forbindelse ønsker konsulentene å komme i kontakt med leietagere på Bryggen både for å informere om det pågående arbeidet, men også for å få leietagernes synspunkter. Alle leietagere er invitert til møte torsdag 12.mars kl 14.30 på Tracteurstedet. Vi håper så mange som mulig har mulighet til å delta og ber om en tilbakemelding om en kommer innen tirsdag 10.mars. Spørsmål, kommentarer og tilbakemelding sendes til verdensarvkoordinator Hege Agathe Bakke-Alisøy

Categories
nyheter

Ledig stilling som Tømrer/Snekker – Tradisjonshåndverk

Stiftelsen Bryggen utfører istandsetting, restaurering og vedlikehold på Verdenskulturminnet Bryggen i Bergen.  

Vi ønsker å styrke staben vår med en yngre medarbeider, og søker en dyktig og engasjert håndverker med fagbrev som tømrer/snekker.

Det stilles krav om norskkunnskaper. Praktisk erfaring innen tradisjonshåndverk vektlegges. Lønn etter avtale. Søknad med CV sendes til postmaster@stiftelsenbryggen.no.

Søknadsfrist 6.3-20.

Categories
nyheter

Sommerhjelp – Formidling – Bryggen Besøkssenter

Bryggen Besøkssenter er et informasjonssenter for Verdensarvstedet Bryggen. Vi søker herved sommerhjelp for deltidsarbeid i sommersesongen: juni, juli og august. Arbeidet vil i hovedsak foregå i helger og enkelte ukedager, etter oppsatte vaktplaner.

Arbeidsoppgaver:

 • Formidling i senteret
 • Omvisninger på Bryggen
 • Salg av bøker, varer, kasseoppgjør
 • Lett renhold
 • Annet forefallende arbeid
 • Vaktplanen for sommersesongen er bindende.

Vi trenger deg som:

 • har interesse for og er god til å formidle Bryggens historie
 • er glad i mennesker
 • er serviceinnstilt
 • behersker engelsk og norsk flytende. Det er en fordel å beherske andre språk
 • tåler høyt arbeidstempo
 • er over 18 år

Søknad med kort cv sendes til: postmaster@stiftelsenbryggen.no

Kontakperson: Rita Bakken Larsen
Tlf: 55552080

Søknadsfrist: 6. mars 2020
Lønn etter avtale

Categories
nyheter

Program for FredagsAkademiet våren 2020

 • Tid: fredager kl. 19.00 – ca. 21.00. Foredraget starter kl 19.15
 • Sted: Arent Meyers Kjeller, Bugården 15, rett bak SAS-hotellet
 • Pris kr. 150; studenter/kunstnere kr 100; par kr 250 inkl. suppe og kaffe/te

Program for våren 2020

Categories
nyheter

Nyhetsbulletin fra Stiftelsen Bryggen 04/2019

Kjære alle leietakere (nyhetsbrev er sendt til alle per epost)
Adventstiden er over oss, det nærmer seg julehelg og årsskifte. Stiftelsen Bryggen vil benytte anledningen til å takke dere alle for et godt samarbeid i året som har gått!
1) Brannvern og sikkerhet
2) Toaletter
3) Ledige lokaler etter 1.1
4) Arbeid med passasjen i Bredsgården
5) Åpningstider, tilstedeværelse

God jul og godt nytt år ønskes dere alle!

Categories
nyheter

Jul på Bryggen

Kom på Jul på Bryggen lørdag 7. desember!
Julestemning i Bryggens magiske tresmau – Snøprinsessebesøk, kor, og åpne studioer og småbutikker.
Åpent 10.30 -15.00
Guidet omvisning til kunstnerstudioene og småbutikkene på Bryggen kl 11.00. Gratis! Møt opp ved Bugården.
Event: https://www.facebook.com/events/2489615957801904/
Program og mer info på www.julpaabryggen.no

Categories
nyheter

byNATT på Bryggen 31. okt

byNATT på Bryggen 31. okt
Velkommen til omvisning i passasjene på Bryggen på byNATT
Under byNATT 31. okt blir det gratis omvisning til småbutikkene og kunstnerstudioene i passasjene inne på Bryggen. Gå inn gjennom den ikoniske fasaden og oppdag en magisk verden av illustratører, tekstilkunstnere, designbutikker og en koselig kafe.
Oppmøte ved Bugården kl 19.00, 20.00 og 21.00.
Velkommen!

Categories
nyheter

ByLørdag 7. september

ByLørdag i nisjebutikkene, galleriene og kunstnerstudioene på Bryggen.

Ønsker du å finne butikker der innehaverne står bak disken, varene er kortreist eller egenprodusert, og du kan møte designerne bak produktene?

Inne i passasjene på Bryggen er det vokst fram et miljø av småbutikker, gallerier, design- og kunstnerstudioer. Vi er for første gang med på ByLørdag, og ønsker alle de som ikke vet at vi finnes velkommen inn til oss. Kanskje du finner en nisjebedrift du har lyst å heie fram?

Kom og ta en titt 7. september. Passasjene heter Jacobsfjorden, Bredsgården og Bryggestredet, og vil bli merket. Åpent mellom 10.00 og 17.00.

Velkommen!

Nisjebutikker, studioer og gallerier som er med på ByLørdag på Bryggen:

1. TeDragen, Jacobsfjorden
2. Gunvor Handmade Illustration, Jacobsfjorden
3. Svala Design, sølvsmed, Jacobsfjorden
4. Susan Fosse, tekstildesigner, Jacobsfjorden
5. David Matej Goljat, DMG Atelier & DMG Galleri, Jacobsfjorden
6. Myte Illustrations, Jacobsfjorden
7. Per Vigeland, gullsmed, Jacobsfjorden
8. Tove Breistein, fotograf, Bellgården
9. Ziva Jelnikar, sølvsmed, Bellgården
10. Elin Brudvik & Marie Braathen, keramikere, Bryggestredet
11. KD Galleri, Bryggestredet
12. Margrethe Stinessen, keramiker, Bryggestredet
13. Tove Opheim, tekstilkunstner, Bredsgården
14. Campelen, fiskeredskaper, Bredsgården
15. Heim, design & homeware, Bredsgården
16. Annette May Vegan, kunstner, Bredsgården
17. Bergen Steinsenter, Bredsgården
18. Katrine Lund, kunstner, Bredsgården
19. Kjetil Kvam, grafiker, Bredsgården
20. Bergen Barberstue, Bredsgården
21. Galleri Fjalar, Bugården, 2. etg
22. Ottos Nål og Stål, Bugården 2. etg
23. Nidhogg Tattoo, Bugården 3. etg
24. Bergenstollekniven, Bryggestredet. Inngang fra Øvregaten.

Bedriftene som deltar kan man også finne resten av året.

www.gunvor.no

Categories
nyheter

Forestående arbeid med istandsetting av Bredsgårdens passasje, januar og februar 2020

Bakgrunn: Som en del av istandsettingsprosjektene Bredsgården 2a, 1-2a og 2b skal passasjedekket og underlag i nedre deler av Bredsgårdens passasje skiftes ut. Tiltaket vil berøre ferdsel og tilkomst til leiearealene, da særlig for våre leietakere i Bredsgården. Vi forhåndsvarsler derfor nå om de planlagte arbeidene i januar og februar slik at man kan søke tilpasse seg det som venter!

Hva saken gjelder:

 • Arbeidet med passasjen henger sammen med de pågående istandsettingsarbeidene til Bredsgården 1-2a og 2b
 • Istandsetting av passasjedekket mv. omfatter strekket fra portal Bredsgårdens front og opp til bygning 2c
 • Planlegges gjennomført i januar og februar 2020; uke 2 til uke 9.
 • Estimert varighet på arbeidsoperasjonen: ca. 8 uker
 • Innbefatter demontering av plankedekke, demontering av søylerekker, fjerning (oppsug) av pukk og andre løsmasser, nivelleringer, oppheng av vann og avløpsledninger og ulike rørstrekk og kabler, reparasjon av kisteveit og vanger, reparasjon av rammer, produksjon og nedlegging av nytt bolverk, montering av nye tilfar, nye røroppheng, partielt nytt passasjedekke samt dokumentasjons-arbeid
 • Prosjektet vil innebære at tilkomsten til Bredsgården for en periode blir dårligere og at varelevering inn fra fronten vil være vanskelig i arbeidsfasen. Vi anbefaler at man i denne perioden benytter seg av den bakre inngangen (fra øst) i Bredsgården, eventuelt at man i størst mulig utstrekning benytter seg av nabopassasjer (Bugården, Enhjørningsgården)
 • Vi vil forsøke å etablere broer forbi utgravingsområdet slik at det i mesteparten av tiden vil kunne være muligheter for tilkomst for våre leietakere forbi arbeidssonen. Men i perioder vil det måtte påregnes at passasjen i fronten vil kunne stenges helt
 • Tiltaket vil særlig måtte ramme leietakere i Bredsgården 1a og 1b, ulike kompenserende tiltak vil bli vurdert
 • Vi ber om at alle våre leietakere i Bredsgården merker seg tidsrommet for planene nå, slik at eventuelt uttak ferie, bestilling av varer etc. i noen grad forsøkes tilpasses
 • Stiftelsen med underentreprenører vil forsøke få gjort dette arbeidet unna så raskt som vi klarer
 • Vi har lagt arbeidet til januar og februar da det normalt er færrest antall besøkende til Bryggen
 • Vi ber om at informasjonen deles med andre leietakere, medarbeidere og flest mulig av de som bruker passasjen
 • Er det spørsmål om saken, bare ta kontakt med oss!
 • Vi ber om forståelse for at arbeidet og tiltaket må gjennomføres – det er en viktig del av sikringen av verdenskulturminnet Bryggen
Categories
nyheter

Nyhetsbulletin fra Stiftelsen Bryggen 03/2019

Det nærmer seg fellesferie og de fleste har nok merket at det er høysesong med et stort antall besøkende på Bryggen. Våre tellere angir 450 000 passeringer bare i juni måned. Med så mange besøkende innenfor portene i tiden fremover må særlig sikkerhet ha høy prioritet! (Nyhetsbrev er sendt ut til alle leietakere på epost)

1) Mediaoppslag siste uken
2) Hjertestarter
3) Brannvern
4) Skilting
5) Sommerberedskap
6) Sikkerhet
7) Tall Ships Race For informasjon se: https://tallshipsbergen.no/

Stiftelsen Bryggen ønsker alle våre leietakere en riktig god sommer!

Categories
nyheter

Ledig stilling: tømrer/ restaureringshåndverker

Arbeidsgiver: Stiftelsen Bryggen
Stillingstittel: Tømrer / Restaureringshåndverker
Frist: 01.06.2019
Varighet: Fast

Stiftelsen Bryggen har siden 1962 arbeidet med restaurering og vedlikehold av Verdensarvstedet Bryggen.
Restaureringen utføres på tradisjonelt vis, og den immaterielle kulturarven er en viktig del av vårt arbeid.

Vi ønsker å styrke staben vår med en tømrer/restaureringshåndverker.

Vi søker en dyktig og engasjert medarbeider med arbeidserfaring og fagbrev innen tømrerfaget.

Praktisk erfaring innen tradisjonshåndverk vektlegges, men interesse og forståelse for antikvarisk arbeid er essensielt.

Lønn etter avtale.

Søknad med CV sendes til postmaster@stiftelsenbryggen.no

Søknadsfrist 01.06.2019

Sektor: Privat
Bransje: Bygg og anlegg
Museer, gallerier og kulturminne
Stillingsfunksjon: Håndverker / Snekker/Tømrer

Categories
nyheter

Tilleggsutredning 1. Bybane i tunnel gjennom sentrum

Det er nå kommet en ny rapport om tunnelløsning gjennom sentrum. Trykk på bildet for å lese rapporten.

Arbeidet dokumenterer en løsning som:
• Er langt rimeligere og beheftet med mindre usikkerhet enn trasé over Torget og Bryggen
• Er raskere og gir tidsbesparelse på strekningen Kaigaten-Sverresborg t/r på 9 minutter
• Frigjør verdifullt areal og hindrer at Bergen sentrum blir et anleggsområde i 6-7 år
• I mindre grad berører eller påvirker kulturminner, grunnvann og kulturlag
• Muliggjør en rekke andre trafikkløsninger Bergen har skissert behov for
• Betyr byutvikling, og betjener langt flere beboere, reisende og næringsvirksomheter
• Medfører langt mindre omlegging av infrastruktur, herunder kabler, rør og ledninger
• Legger til rette for gående og syklende og gir vesentlig lavere risiko for trafikkulykker
• Øker driftssikkerheten og omgår utfordringer med stormflo og saltvannseksponering
• Muliggjør videreutvikling av Torget og ikke minst
verdenskulturminnet Bryggen
• Hindrer at Bryggen kan komme på UNESCOS liste over truet verdensarv
• Muliggjør at Bybanen kan fungere som ryggraden i kollektivsystemet selv om sentrum stenges på grunn av store arrangementer.
• Betyr at Bryggen fortsatt kan være reservetrasé når det er helt nødvendig

Categories
nyheter

Kulturminnefestivalen

Søndag 28. april arrangeres kulturminnefestivalen Ruiner, hull og andre hemmeligheter for 10. gang! Vi gleder oss til å se små og store til en fantastisk familiefestival, hvor man får se og lære veldig mye i vår historiske by! Stiftelsen tilbyr en liten skattejakt/rebusløp på Bryggen hvor man finner svar på spørsmål ved hjelp av kart og sans for detaljer. Våre kjempeflinke håndverkere vil vise frem tradisjonelt verktøy og arbeidsteknikker på verkstedet i Svensgården. Her er det muligheter for å få prøve seg med forskjellig verktøy både for små og store interesserte. Klokken 12-16. Alt er gratis!

Categories
nyheter

Nyhetsbulletin fra Stiftelsen Bryggen 02/2019

Påsken nærmer seg, det samme gjør det store innrykket av sommerturister. I året 2018 hadde vi over 1,8 mill. besøkende i våre tellere i Bredsgården og Jakobsfjorden, i 2019 forventer vi rundt 2,0 mill. (nyhetsbrev er sendt alle leietakere på epost)
1) Brannvern og sikkerhet
2) Annet boss (paller, emballasje)
3) Skilting
4) Ledige lokaler (fra ca. 1.5)
5) Bryggen besøkssenter
6) Festivalen «Ruiner, hull og andre hemmeligheter»
7) Påsken
8) Nye virksomheter (per 15.04)
God påske ønskes alle våre samarbeidspartnere!
Stiftelsen Bryggen: 55 55 20 80
NOKAS: 98495151
Politet: 112 / 02800

Categories
nyheter

Nyhetsbulletin fra Stiftelsen Bryggen 01/2019

Vinteren er her, og vi er inne i en relativt stille sesong på Bryggen hva gjelder turister. Men selv midtvinters viser våre tellinger at det nå kommer en god del besøkende. Totalt ble det i hele fjor registrert ny rekord – overkant av 1.8 mill. passeringer inn/ut i passasjene. Vi har et spennende år foran oss med bl.a. Tall Ships Race og 40 års jubileum som Verdensarv! (nyhetsbrev er sendt til alle leietakere på epost)
1) Istandsettings- og sikringsarbeidene
2) Brannvern
3) Automatisk avlesning på strømmålere
4) Alarmer, fiberkabel
5) Besøkssenter
6) Parkering
7) Boss
8) Skilter
9) Ledige leieobjekter
Vi ønsker alle våre gode samarbeidspartnere på Bryggen en fin vintersesong

Categories
nyheter

FredagsAkademiet våren 2019

Program for FredagsAkademiet våren 2019

 • Tid: fredager kl. 19.00 – ca. 21.00. Foredraget starter kl 19.15
 • Sted: Arent Meyers Kjeller, Bugården 15, rett bak SAS-hotellet
 • Pris kr. 150; studenter/kunstnere kr 100; par kr 250 inkl. suppe og kaffe/te

Bergen Kommune, kulturavdelingen, har støttet FredagsAkademiet 2001 – 2018

Program for våren 2019

Listen oppdateres på www.bryggenkunstskole.no

Categories
nyheter

Bli kjent med din brygge: Tradisjonshåndverk på Bryggen

BLI KJENT MED DIN BRYGGE
En seminarserie om Bryggen

Styret i Bryggens Venner inviterer til et nytt informasjonsmøte om Bryggens historie.
Påmelding til Bryggens Venner på kontakt@bryggensvenner.no
innen torsdag 31. januar.
Møtet er gratis, enkel servering.
Baren er åpen.

Tema: TRADISJONSHÅNDVERK PÅ BRYGGEN
Hvordan ble Bryggen bygget – og hvordan restaurerer vi Bryggen i dag? Innledning om byggeskikk og prefabrikkering av plank og boks i distriktene. Demonstrasjon av skaning av plank, splitting av rundstokk, høvling av kledning. Omvisning i bygning under restaurering.

ved Stiftelsen Bryggens håndverkere
Sted: Bryggen Tracteursted
Tid: Tirsdag 5. februar kl. 18.00

Categories
nyheter

Endring – Mandagsforedrag: 7. januar – Bymuseet

Pga sykdom utgår det opprinnelige mandagsforedraget:  Gjenbruk – fra mangel til mulighet ved Utstillings- og formidlingsleder Kari Skarprud Pettersen. Foredraget vil bli satt opp igjen på et senere tidspunkt.

Nytt tema på mandagsforedraget 7. januar blir :

En utvandrers reise fra Bergen til USA rundt år 1900 ved historiker og direktør ved Bergens Sjøfartsmuseum, Per Kristian Sebak.

For full info se vedlagte link:

https://www.bymuseet.no/vaare-museer/bryggens-museum-stengt/aktiviteter/2019/january/07/mandagsforedrag-i-snekkerbrakken-paa-bergenhus-festning-en-utvandrers-reise-fra-bergen-til-usa-rundt-aar-1900/

Categories
nyheter

Mandagsforedrag: 19.november – Håkonshallen

Categories
nyheter

Hvitboken – Bryggen fri for bil, buss- og bane

Hvitboken ble presentert på pressekonferanse på Media City den 12.11.2018. Valget av Bryggen som trasé for Bybanen til Åsane er ensidig og mangelfullt utredet. En komplett og fullverdig utredning ville gitt et annet resultat og diskusjon i byens folkevalgte organ og i statlige og regionale fagorgan. Hvitboken dokumenterer hvorfor bybane over Bryggen ikke er en god løsning verken for Bryggen eller Bergen.

Trykk på bildet for å åpne Hvitboken som PDF.
Ansvarlig redaktør for Hvitboken er Cardo 8614 AS.
Hvitboken kan også leses her

Categories
nyheter

Ledige lokaler

Vi har flere lokaler som snart blir ledige.

Unik mulighet for kreativ virksomhet i steinkjeller på Bryggen. Mulighet for utstillig og salg i første etasje, studio/atelier i andre etasje. 2. etasjer, 145 kvm. Ledig fra 01.04.2019.

Kontorlokaler i front, 3 etasje, utsikt over Vågen, ca. 90 kvm. Ledig fra 01.12.2018.

Kontorlokaler, 3. etasje, ca. 110 kvm. Ledig fra 01.12.2018

Kontorlokaler, 3. etasje, ca. 150 kvm. Ledig fra 01.12.2018

Kontorlokaler, 3. og 4. etasje, ca. 70 kvm. Ledig fra 01.12.18

For mer informasjon, ta kontakt med Runar,tlf. 95994302.

Categories
nyheter

Utstillingsåpning: “Fanatrøyer til kvardag og helg” – Hordamuseet!

Velkommen til utstillingsåpning “Fanatrøyer til kvardag og helg” søndag 21. oktober 2018 kl. 13 på Hordamuseet!

Categories
nyheter

Fortellinger fra festningen: Guidet omvisning på Bergenhus 3. oktober

Velkommen til fortellinger fra festningen, onsdag 3. oktober 2018 kl. 19!

Categories
nyheter

Bli kjent med din brygge: Bryggen gjennom 900 år

BLI KJENT MED DIN BRYGGE
En seminarserie om Bryggen

Styret i Bryggens Venner inviterer til et nytt informasjonsmøte om Bryggens historie.
Vi gjentar denne gangen temaet BRYGGEN GJENNOM 900 ÅR med en åpen invitasjon.
Styret vil komme tilbake utover vinteren med flere informasjonsmøter over tema som
Bryggens arkitektur, bygningstyper, byplan, bevaring og restaurering m.m.
Påmelding til Bryggens Venner på kontakt@bryggensvenner.no
innen onsdag 10. oktober. Møtet er gratis, enkel servering.

Tema: BRYGGEN GJENNOM 900 ÅR
Strandstedet ved Vågen som ble et internasjonalt handelssentrum i Nord-Europa, ca. år 1000 til 1350.
Det Tyske Kontor i Bergen, ca. 1350 til 1750. Hanseatene, hvem var de og hva gjorde de i Bergen – om handel og kultur.
Det Norske Kontoret i Bergen, ca. 1750 til 1899.
En handelskultur tar slutt. Begynnelsen på forfall og omveltning.

ved professor Geir Atle Ersland
Sted: Schøtstuen i Tracteurstedet på Bryggen
Tid: Tirsdag 16. oktober kl. 18

Categories
nyheter

Mandagsforedrag: 17. september – St. Jørgen kirke

Categories
nyheter

Bli kjent med din brygge: Bryggens historie

Styret i Bryggens Venner inviterer alle eiere og leietakere med sine ansatte inklusive alle håndverkere på Bryggen til et informasjonsmøte om Bryggens historie. Påmelding til Rita hos Bryggens Venner på kontakt@bryggensvenner.no innen fredag 7. september. Merk påmelding med navn og arbeidssted.

Trykk her for mer informasjon.

Categories
nyheter

Høstens mandagsforedrag:

Fra 4. september 2018 og frem til midten av mai 2019 stenger Bryggens Museum. Hovedutstillingen skal fornyes, og lokalene ombygges. Mandagsforedragene for høsten er klar, og flyttes til nye arenaer i denne perioden, med busstransport til enkelte av museene fra Bryggens Museum. Bryggens Museum inviterer dere med på foredrag og omvisninger på sine museer og noen flere arenaer. Det være seg å få se de stengte, underjordiske ruinene av Vinkjelleren på Bryggen eller å få høre om de første norske skolene i middelalderen på Bergen Skolemuseum. Det blir et innhold litt utenom det vanlige, og en ypperlig anledning til å være turist i egen by.

Categories
nyheter

Mandagsforedrag: 27. august – Gamle Bergen Museum

Fra 4. september 2018 og frem til midten av mai 2019 stenger Bryggens Museum. Hovedutstillingen skal fornyes, og lokalene ombygges. Mandagsforedragene for høsten er klar, og flyttes til nye arenaer i denne perioden, med busstransport til enkelte av museene fra Bryggens Museum. Bymuseet inviterer dere med på foredrag og omvisninger på deres museer og noen flere arenaer. Det være seg å få se de stengte, underjordiske ruinene av Vinkjelleren på Bryggen eller å få høre om de første norske skolene i middelalderen på Bergen Skolemuseum. Det blir et innhold litt utenom det vanlige, og en ypperlig anledning til å være turist i egen by.

Categories
nyheter

Merknad fra Stiftelsen Bryggen

Merknader fra Stiftelsen Bryggen til:
Varsel om oppstart Reguleringsplan bybanen, Bergen sentrum – Åsane, delstrekning 1,
Kaigaten – Sandbrogaten, PlanID: 65800000. Tilleggsutredning for Bybanen i Sandviken, datert 15.02.2017 , saksnummer: 201807496

Denne merknaden er sendt Bergen Kommune m.fl. i dag 02.07.18

2018-07-02 Merknad oppstart reguleringsplan Stiftelsen Bryggen

Categories
nyheter

Orienteringsmøte: Bryggen for bil, buss og bane

Bryggen fri for bil, buss og bane!

Mandag 18.juni klokken 11-12.30 på Litteraturhuset, møterom Olav H. Hauge, blir det invitert til orienteringsmøte om hvordan det arbeides for å forhindre bybane over Bryggen.

Stiftelsen Bryggen, Bryggens Venner og Fortidsminneforeningen avd. Hordaland har kontinuerlig arbeidet med saken og på orienteringsmøtet vil vi presentere nye, gamle og glemte argumenter mot bybane over Bryggen. Bergen Kommune har startet reguleringsarbeidet og det er viktig at debatten igjen spisses faglig og seriøst. Vi håper flest mulig vil fremme saken med gode debattinnlegg i aviser og andre medier fremover og merknader med viktige argumenter til planarbeidet sendes postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no innen fristen 03.juli.

Møtet er gratis og vi vil holde enkel servering. Vel møtt!

Invitasjon til møte 18-06-2018

Categories
nyheter

Reguleringsplan Bybanen

Bergen kommune varsler nå oppstart av reguleringsplanarbeidet for bybanen fra sentrum mot Åsane.

Høringsperioden er 19. mai til 3. juli, altså svært kort frist i en travel tid.
Stiftelsen Bryggen vil levere høringsinnspill til arbeidet. Vi er sterkt imot planen om å legge en bybane tvers over Verdensarvstedet Bryggen.
Vi vil kreve dekkende konsekvensutredninger bl.a. alternativ trasé i fjell, personsikkerhet og fysiske sikkerhetstiltak, batteridrift uten master, havnivåstigning/koteplassering og uavhengige internasjonale vurderinger av hvordan en slik irreversibel samferdselskorridor vil påvirke Verdensarvstatusen. Vi vil kommentere verdensarvens Ouv (Outstanding Universal Values) og stille spørsmål om hvordan verdiene sikres. Manglende buffersone til Verdensarven gjør at det er kommunen selv som skal sikre Verdensarven gjennom reguleringsplan 16040000 Bergenhus. Vågen, Kaiene og Bryggen, hvilket er bekymringsfullt.

Våre bekymringer innbefatter:
– brudd i siktlinjer og kontakt med sjøen
– manglende personsikkerhet og fysiske barrierer som følge av dette
– byggeperiode og “butikkdød”
– anlegg og grunnforhold
– omlegging av eksisterende infrastruktur
– øvrig trafikk presses inn i omkringliggende historiske gater og bydeler
– bybanens hyppighet, hastighet, støy og rystelser
– arkeologi og kulturlag
– kostnader og behov for bompenger i sentrum, “sentrumsdød”
– tilgjengelighet til Bryggen som bymiljø

Arbeidet er delt inn i 4 delstrekninger hvorav Bryggen befinner seg i delstrekning 1, Kaigaten til Sandbrogaten

Åpent informasjonsmøte for delstrekning 1 Kaigaten – Sandbrogaten tirsdag 29. mai klokken 19.00-20.30 i Kantinen på Bergen Rådhus
Innspill til reguleringsplanen kan leveres kommunen innen 03. juli
Saksnummer 201807496

Bybanen til Åsane. Varsel om oppstart av områdereguleringsplan. Les brevet fra Bergen kommune: 2018-05-16 Varsel om oppstart reguleringsplan

Categories
nyheter

Ledige lokaler

Vi har flere lokaler som er ledige eller som snart blir ledige.

-Ledig: kontorlokale i Jacobsfjorden 6a. Areal på ca. 88m² Lokalet ligger i front av bygningen, og har utsikt mot vågen. Den har rikelig med takvinduer, eget kjøkken og toalett.

– Ledig fra 1. juni: Holmedalsgården 6f. butikklokale med innlagt vann. Lokalet ligger på gateplan. Areal ca. 34m².

– Ledig fra 1. august: Bredsgården 1e og 1f. Kontorlokaler for liten bedrift, med inkludert kjøkken og møterom. Areal på ca. 448m². Kan fordeles på flere leietakere.

For mer informasjon, ta kontakt med Tom, tlf. 91558825 eller Pål tlf. 47015835

Categories
nyheter

Fortellinger fra Festningen: Festningsvandring 2. mai

Festningsvandring ved kommandør Åsmund Andersen
Oppmøte på Paradeplassen onsdag 2.mai kl. 19
Fri adgang

Categories
nyheter

Søndagsforedrag: 15.april – Bryggens Museum

Categories
nyheter

Ruiner, hull og andre hemmeligheter

Søndag 22. april er det igjen tid for kulturminnefestivalen Ruiner, hull og andre hemmeligheter!
Vi gleder oss til å se små og store til en fantastisk familiefestival, hvor man får se og lære veldig mye i vår historiske by!
Stiftelsen tilbyr en liten skattejakt/rebusløp på Bryggen hvor man finner svar på spørsmål ved hjelp av kart og sans for detaljer. Våre kjempeflinke håndverkere vil vise frem tradisjonelt verktøy og arbeidsteknikker på verkstedet i Svensgården. Her er det muligheter for å få prøve seg med forskjellig verktøy både for små og store interesserte.
Klokken 12-16. Alt er gratis!
Trykk på bildet for mer informasjon.
Categories
nyheter

Søndagsforedrag: 18. mars – Bryggens Museum

Odd Erik Bostrøm om tegnesjefen Carl Johan Skauge og “Det glade Bergen” klokken 13. 18. mars

Categories
nyheter

Digital terreng modell – laserskanning

Vi vil gjerne opplyse om at det denne og de kommende ukene vil foregå laserskanning av Bryggen.
Prosjektet er et samarbeid med studenter tilknyttet Høgskolen i Bergen og målet er å få laget en god og nøyaktig terrengmodell over området.
Ved skanning vil det medgå ca. 20 min per punkt, og man er avhengig av fri sikt for arbeidet. Noen opphengte plakater benyttes for å sjekke målepunkter langs ruten som måles opp.
Skanningen er forsøkt lagt opp slik at det i minst mulig grad skal være til hinder for leietakere (bl.a. arbeid tidlig morgen og natt).  Vi ber om forståelse for tiltaket.

Categories
nyheter

Søndagsforedrag: 18. februar – Bryggens Museum

Categories
nyheter

Fortellinger fra Festningen: 7. februar – Bryggens Museum

Håkonshallen og middelalderens øvrige steinalderarkitektur
Onsdag 7. februar klokken 19

Categories
nyheter

FredagsAkademiet våren 2018

Program for FredagsAkademiet våren 2018
· Tid: fredager kl. 19.00 – ca. 21.00. Foredraget starter kl 19.15
· Sted: Arent Meyers Kjeller, Bugården 15, rett bak SAS-hotellet
· Pris kr. 120; studenter/kunstnere kr 60; par kr 200 inkl. suppe og kaffe/te

Program for våren 2018

Categories
nyheter

Utvidete åpningstider: “Legender i Gull” – Bryggens Museum

Siste visningsuke for Legender i Gull på Bryggens Museum. Utvidete åpninstider 8-10. desember 2017

Absolutt siste sjanse til å se utstillingen Legender i Gull.

Få også med dere kulturbar og omvisning i utstillingene 8. desember. Trykk på bildet for mer informasjon.

Categories
nyheter

Jul på Festningen: 29. november

Velkommen til Jul på Festningen onsdag 29. november klokken 18

Categories
nyheter

Jul på Bryggen

Jul på Bryggen lørdag 25. november og lørdag 2. desember kl. 11-17!

Ta med deg familien til et levende juleeventyr i unike omgivelser på Bryggen. Utendørs julemarked med salgsboder, gallerier, nisjebutikker og åpne kaféer. Bryggenisser og snøprinsessen underholder i passasjer og smau. Møt Askepott (Ameli Isungset Agbota) fra DNS og la dere underholde av Trollalla (Stig van Eijk).

Categories
nyheter

Søndagsforedrag: 19. november – Bryggens Museum

Categories
nyheter

Ledig stilling: tømrer/ restaureringshåndverker

Tømrer/Restaureringshåndverker Stiftelsen Bryggen
Arbeidsgiver: Stiftelsen Bryggen
Stillingstittel: Tømrer – Bryggen
Frist: 24.11.2017
Varighet: Fast
Stiftelsen Bryggen utfører istandsetting og vedlikehold på Verdensarvstedet Bryggen i Bergen. Vi ønsker å styrke staben vår med en tømrer. Vi søker en dyktig og engasjert medarbeider med noen års erfaring innen tradisjonshåndverk. Lønn etter avtale. Søknad med CV sendes til postmaster@stiftelsenbryggen.no. Søknadsfrist 24.11-17. For informasjon, tel: 55 55 20 80.

Tiltredelse: 01.02.2018
Sektor: Privat
Sted: 5020 Bergen
Bransje: Bygg og anlegg
Museer, gallerier og kulturminne
Stillingsfunksjon: Håndverker / Snekker/Tømrer

Categories
nyheter

Mandagsforedrag: 6.november – Bryggens Museum

Categories
nyheter

Fortellinger fra Festningen: Fra festningsslave til slavekaptein

Categories
nyheter

Når de døde våkner…

Categories
nyheter

Søndagsforedrag: 29.oktober – Bryggens Museum

Categories
nyheter

Velkommen til Mandagsforedrag på Bryggens Museum, 9. oktober, kl. 12

Yngve Nilsen forteller om meterologiens historie i Norge

Categories
nyheter

Fredagsakademiet høsten 2017

Fredagsakademiet høsten 2017
· Tid: fredager kl. 19.00 – ca. 21.00. Foredraget starter kl 19.15
· Sted: Arent Meyers Kjeller, Bugården 15, rett bak SAS-hotellet
· Pris kr. 120; studenter/kunstnere kr 60; par kr 200 inkl. suppe og kaffe/te

Program

Categories
nyheter

Fortidsminneforeningen inviterer til inspirasjons- og nettverksseminar

Varige verdier
– Tradisjon og Miljø

Dette er en unik sjanse til å komme samme og lære hvordan og hvorfor ta vare på tradisjonshåndverk og eldre hus! Dette blir bra!

26. og 27. oktober på Bryggens Museum
Program seminar 26.-27.okt

Categories
nyheter

Boklansering og utstillingsåpning på Bryggens Museum 29. september

Boklansering kl. 13 – Frithjof Sælen; “Med pensel, penn og pistol”
Utstillingsåpning kl. 14 – Frithjof Sælens forundringspakke

 

Categories
nyheter

Velkommen til foredrag på Bryggens Museum onsdag 13. september kl. 18

Foredraget er ved statsarkivar Yngve Nedrebø

Arkivverket er hovedarrangør i samarbeid med  Bymuseet og Statsarkivet i Bergen.

Categories
nyheter

Nytt fra Bryggen 04-2017

 • Sykkel-VM

Arrangementet nærmer seg med stormskritt. Vi har mottatt en del henvendelser om løp og tribuneanlegg, publikumstilstrømning, åpningstider, sikkerhet osv.  Vi anbefaler våre leietakere å søke informasjon på kommunens offisielle web-side. Her er det oppdatert info om trafikkavvikling mv.

Vi finner det vanskelig å skulle vurdere hvilken publikumstilstrømning vi kan forvente inn på Bryggen i forbindelse med arrangementet. Men vi er nødt til å ta høyde for mer besøk enn normalt. Stiftelsen har valgt å iverksette følgende tiltak:

 1. Åpning av porter om morgenen  (07:00) og stenging av porter på kveld/natt som vanlig
 2. Vi har bestilt en ekstra vaktrunde fra vaktselskap
 3. Det vil bli to ekstra tømmerunder av bosscontainer med restavfall i bossrom
 4. Stiftelsen har egne ansatte i beredskapsvakthold dersom det blir stor tilstrømning inn i passasjene
 5. Brannvesenet vil ha ekstra vaktpatruljer på Bryggen
 6. Større tiltak hva gjelder istandsettingsprosjektene i front pauses i de dagene arrangementet går
 7. Publikumstoalettene i Jakobsfjorden vil være tilgjengelig
 • Brannsikkerhet
 1. Det er særlig viktig at det ikke hensettes boss og emballasje på svalganger og i passasjer. Hold Bryggen ren og ryddig!
 2. Vi ber dere påse at brannvernskjema er utfylt og levert Stiftelsen i henhold til kontrakter og avtaler
 • Post

Post til leietakere på Bryggen må være adressert med tydelig firmanavn. All post som er feiladressert går i retur. De som ikke har postkasse her må påse at post ikke sendes til Bryggens adresse. For å endre firmanavn eller lignende på postkasse, kontakt Elin Jensen, Stiftelsen Bryggen.

Categories
nyheter

Høstens første søndagsforedrag 10. september kl. 13 på Bryggens Museum

Magne Brekke Rabben forteller om sykkelkulturens utvikling i Norge

Categories
nyheter

Bryggens Museum høsten 2017

Høstens mandagforedrag. Trykk på lenken for informasjon:

Foredragsserie Mandager Bryggens Museum høst 2017

Categories
nyheter

Fortellinger fra Festningen – høstprogram 2017

Høstens program for Fortellinger fra Festningen er klart.

Trykk på bildet for mer informasjon.

Categories
nyheter

Prosjekt Bugården er offisielt avsluttet

Istandsetttingsprosjektet i Bugården Ba og Bb hadde oppstart i 2013 og stod ferdig i 2016. Hordaland Fylkeskommune v/Fylkeskonservatoren er kulturminnemyndighet og ansvarlig for tildeling og oppfølging av istandsettelsesprogrammet Prosjekt Bryggen. Stiftelsen Bryggen er eier, tiltakshaver prosjekterer og utfører. Sluttrapporten er ført i pennen av restaureringsarkitekten Agathe Hoff og ble levert før sommeren. I dag ble sluttrapport godkjent av Fylkeskonservatoren og prosjekt Bugården er dermed offisielt avsluttet.

Categories
nyheter

Nye telefonnumre

I sommer fikk kontoret nye IP-telefoner.
Dvs at noen av oss har fått nye numre:

Direktør: Bernt-Håvard Øyen 55 69 93 36
Forretningsfører Christian Senneseth: 55 69 93 34
Teknisk tegner og ansvarlig for leietakerforhold Elin Jensen: 55 69 93 35
Restaureringsarkitekt Agathe Hoff: 55 69 93 37

Resepsjonen er uendret: 55 552080

Categories
nyheter

Nyhetsbulletin fra Stiftelsen Bryggen 3-2017

Det nærmer seg fellesferie og det er høysesong med et stort antall besøkende på Bryggen. Våre automatiske tellere angir nå 400-450 000 passeringer per måned, og på de mest besøkte dagene har det vært registrert over 35 000 passeringer.  Med så mange mennesker innenfor portene må sikkerhet ha høy prioritet!

 1. Hjertestarter. Stiftelsen har kjøpt inn en hjertestarter som er plassert i våre lokaler i Bredsgården 1d, 1 et. Her har vi også enkelt førstehjelpsutstyr. Kontakt våre mannskaper ved behov.
 
 1. Brannvern.  Mange er flinke til å levere brannvernskjemaet i tide! Kontakt vår brannvernleder om du har spørsmål knyttet til installasjoner i lokalene, rømningsveier, slokkeutstyr e.lign. Stiftelsen ber alle leietakere om å hjelpe oss med å håndheve røykeforbudet i våre passasjer.
 
 1. Bossrom. Etter en del innkjøringsutfordringer må vi de siste par ukene si oss fornøyd med hvordan bosset sorteres og bossrommet brukes.  Derfor: Honnør til dere – fortsett slik!

 2. Skilting.  Vi minner om de skiltregler som fortsatt gjelder på Bryggen og det generelle kommunale forbudet det er mot å bruke bukkeskilt i passasjer, streder og på fronten.  Bryggens nye skiltplan er til kommunal behandling og vi venter på svar. Dette innebærer at vi heller ikke i denne sesongen får iverksatt de mange tiltak som ligger i planen. Det er bare å beklage, men vit at vi jobber med saken!
 1. Sommerberedskap. Stiftelsen Bryggen vil ha mannskaper på jobb i fellesferien (juli). Følgende kan kontaktes:
Vaktmestertjenester:    T.o.m. 14.7. Arne Hopland (tel. 91361131).
F.o.m. 17.7  Runar Grønlie (tel. 95994302).
Brannvern: Sondre Andersen (tel. 93866414).
Leieforhold, nøkler mv.: Christian Senneset (tel. 47753198).
For øvrig er besøkssenteret bemannet alle dager i uken fra 10-17.
 
 1. Ledige lokaler. Fra høsten av har vi ledig et lagerlokale og et kontorlokale i 3 et. Bredsgården 2c. For spørsmål kontakt Elin Jensen (tel. 94488641).
 
 1. Sikkerhet. Ikke nøl med å melde fra til NOKAS (vaktselskap) eller til politiet dersom dere opplever truende personer eller observerer ulovlig virksomhet på Bryggen!
 
Stiftelsen Bryggen ønsker alle våre leietakere en riktig god sommer!

Categories
nyheter

Utstillingsåpning Bryggens Museum 5. mai

Categories
nyheter

Ruinfestivalen

Ruiner, hull og andre hemmeligheter
Søndag 23. april er det igjen tid for kulturminnefestivalen Ruiner, hull og andre hemmeligheter! Vi gleder oss til å se små og store til en fantastisk familiefestival, hvor man får se og lære veldig mye i vår historiske by! Stiftelsen tilbyr en liten skattejakt/rebusløp på Bryggen hvor man finner svar på spørsmål ved hjelp av kart og sans for detaljer. Våre kjempeflinke håndverkere vil vise frem tradisjonelt verktøy og arbeidsteknikker på verkstedet i Svensgården. Her er det muligheter for å få prøve seg med forskjellig verktøy både for små og store interesserte. Klokken 12-16. Alt er gratis!

Categories
nyheter

Nytt fra Bryggen 01/2017

Nytt fra Stiftelsen Bryggen 1-17

Det nærmer seg vår og påskehøytid. Foran oss ligger det en travel sommersesong. Basert på statistikken for de foregående år forventer vi 1,5-1,6 mill. besøkende inn i passasjene i 2017! Her er litt informasjon om planer og pågående aktiviteter i regi av Stiftelsen.

 • Som tidligere rapportert er vi i gang med å fornye og forbedre bossrommet i Bredsgården. Det skal gjennomføres en del grunnarbeid, avrettinger og påstøyp. Sluk skal monteres og det må fornyes en del på el-anlegget før bosspresser og returspann kan settes på plass. Arbeidet ble påbegynt ultimo mars og vil måtte foregå noen uker fremover. I mellomtiden er boss-spannene for restavfall plassert i Svensgården, utenfor snekkerverkstedet. Vi må be om litt tålmodighet for at vi i en fase nå fremover må jobbe med bossrommet. Vi håper å ha et fornyet bossrom klar før 17.5.
 • Sykkelparkering åpnes 1.5. Stiftelsen Bryggen har nå fått ferdigstilt nytt hus og plass for sykkelparkering bak Hetlandkjelleren. Vi anbefaler alle som tar med sykkel til Bryggen å benytte denne. Nøkkel til leieobjekter hos Stiftelsen passer også til port inn til sykkelskur.
 • Bergen reiseliv vil i tidsrommet 24.-27. april stå som arrangør av en stor turisme-konferanse i Bergen, «NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP» Den 25.4. kl. 19:00-22:00 er det berammet et lukket arrangement i Bryggestredet. Som en del av dette arrangementet skal arrangøren tirsdag 25. april 2017 ha «World Heritage Dine Around and After Party» på Bryggen. Det er reservert 750 plasser på 7 ulike restauranter på Bryggen hvor deltakerne skal spise en to retters middag. Det blir ca 750 personer på Bryggen denne kvelden og arrangøreni håper du kan være med å sette en ekstra spiss på arrangementet ved å holde din butikk, ditt galleri, ditt visningssenter eller spisested åpent. Her blir det en flott anledning for deg å vise frem dine produkter til de viktigste turoperatør i hele verden. Vi setter som pris på om du kan gi oss en tilbakemelding om du har anledning til å holde åpent. Vennligst send en epost til Jannicke Andersen epost: Jannicke@visitBergen.com eller ring 55 55 20 10 om du har spørsmål.
 • Sikkerhet på Bryggen. Vært årvåken og pass på at dører, vinduer og porter holdes låst i påskehøytiden. Husk å fylle ut og å få levert egenkontroll-skjema vedr brannvern.

God påske til alle

Stiftelsen Bryggen

Categories
nyheter

Ruiner, hull og andre hemmeligheter

Søndag 23. april er det igjen tid for kulturminnefestivalen Ruiner, hull og andre hemmeligheter!
Vi gleder oss til å se små og store til en fantastisk familiefestival, hvor man får se og lære veldig mye i vår historiske by!
Stiftelsen tilbyr en liten skattejakt/rebusløp på Bryggen hvor man finner svar på spørsmål ved hjelp av kart og sans for detaljer. Våre kjempeflinke håndverkere vil vise frem tradisjonelt verktøy og arbeidsteknikker på verkstedet i Svensgården. Her er det muligheter for å få prøve seg med forskjellig verktøy både for små og store interesserte.
Klokken 12-16. Alt er gratis!
 Program finner du her:

 

Categories
nyheter

Earth Hour – lørdag 25. mars klokken 20.30 – 21.30

Lørdag 25. mars klokken 20.30 starter årets Earth Hour. Dette er en verdensomspennende ordning der det anmodes om å slukke mest mulig lys i en time.

Earth Hour er en symbolsk og felles påminning om det store alvoret vi står overfor med menneskeskapt økning av klodens temperatur.

 

Categories
nyheter

Utstillingsåpning Bryggens Museum 18. mars

Velkommen til utstillingsåpning på Bryggens Museum lørdag 18. mars klokken 14.00

Trykk på bildet for mer informasjon

Categories
nyheter

Ferdigstilt rapport: Festmidler av jern

Endelig er rapporten helt ferdig!
4. april 2013 hadde Stiftelsen Bryggen samlet alle som jobber med vedlikehold og istandsetting på Bryggen til en samling om festemidler. Representanter fra forskjellige private firma deltok, la frem og diskuterte sine funn og kunnskaper om kjente og mindre kjente festemidler av jern på og rundt Bryggen. Stiftelsen Bryggen bestilte en rapport fra sivilarkitekt Elin Thorsnes som utførte oppdraget raskt og grundig. Pengene til produksjon er nå kommet fra Riksantikvaren og vi er veldig stolte av en klargjort og trykket rapport.

Rapport festemidler

Categories
nyheter

Søndagsforedrag Bryggens Museum

Foredrag av Kaare Johannessen: Fiskehermetikk – A/S United Sardine Factories. Søndag 12.03.17 kl. 13.00

Categories
nyheter

Fortellinger fra Festningen – vårprogram 2017

Vårens program for Fortellinger fra Festningen er klart.

Trykk på bildet for mer informasjon.

Categories
nyheter

Søndagsforedrag Bryggens Museum

Tryggve Fett holder foredrag om Lorentz Dietrichson søndag 19.02.17 klokken 13.00.

Categories
nyheter

Utstillingsåpning: Hordnesskogen – opplevd innanfrå

UTSTILLINGSOPNING
Hordamuseet sundag 19. februar kl. 16.00
 
I Hordnesskogen – omtalt i skriftlege kjelder tilbake til 1700-talet – kan vi oppleve ulike landskapstypar og stort artsmangfald. Dei fleste som oppsøker skogen ruslar eller spring på det gode turvegnettet frå seinare år, men dersom vi tar av frå turvegane og går innover på ein av dei mange fine naturstiane, opplever vi skogen «innanfrå».
 
Vi er med eitt inne i eit vakkert og gamalt skogslandskap som varierer mens vi går – frå open naturskog til poetiske myrdrag og område med gamalskog. Her står furuer av høg alder – opptil 200 år gamle – nokre med svære trekruner. Og vakre «trollfuruer». Vi kjem til små og intime rom i skogen – og til store salar med vidt utsyn. Skogen er omkransa av historieforteljande kulturlandskap, der vi kan sjå spor frå livet i området i tidlegare tider. Ei slik blanding av gamal naturskog og kulturlandskap er sjeldan å finne nær ein stor by.
 
Utstillinga står ved Hordamuseet til 18.juni. Den er sett opp etter initiativ frå Samrådingsgruppe Stend
og viser Hordnesskogen opplevd gjennom foto av Dagfinn August Hole med tekstar av Kari Øvsthus.
 
Praktisk for dagsprogrammet 19. februar:
Du kan kjøpe enkel varm mat ved kafeen i Hordamuseet i samband med utstillingsopninga.
Aktuelle nettlenker ved museet:
http://www.bymuseet.no/vaare-museer/hordamuseet/aktiviteter/2017/february/19/hordnesskogen-opplevd-innanfraa/
http://www.bymuseet.no/museumsbutikker-og-kafeer/hordamuseet-kafe-og-museumsbutikk/
VELKOMMEN!
For spørsmål vedk. utstillinga, ring gjerne 975 00 127 (Kari), 922 02 285 (Dagfinn) – eller send epost til Stend.INFO@gmail.com 
Categories
nyheter

For The Journey and Return

Kunstprosjektet ‘For The Journey and Return: The Orkney Boat’ av Beatrice Searle ankommer Bryggen 4. Juni. Den kan oppleves hele dagen i Bryggestredet.

Trykk på bildet for mer informasjon, eller les mer om prosjektet her: http://www.beatricesearle.com/

Categories
nyheter

Søndagsforedrag

 

Dobbelthjerte og andre prostituerte på Øvregaten – en fortelling fra Bergens første “redlight-district” ved Gro Elisabeth Bastiansen. Søndag 29.01.17 kl. 13.00.

Trykk på bildet for mer informasjon

Categories
nyheter

Årbok 2015

Her kan du bla deg gjennom årboken til Stiftelsen Bryggen og Bryggens Venner for året 2015.

Årbok 2015

 

Categories
nyheter

Fredagsakademiet

FredagsAkademiet våren 2017
· Tid: fredager kl. 19.00 – ca. 21.00. Foredraget starter kl 19.15
· Sted: Arent Meyers Kjeller, Bugården 15, rett bak SAS-hotellet
· Pris kr. 120; studenter/kunstnere kr 60; par kr 200 inkl. suppe og kaffe/te

Program

Categories
nyheter

Bryggen i media: Hvordan skal vi sikre verdensarven?

Hvem beskytter verdensarv-verdiene og hvilke opplevelser fra Bryggen er det våre besøkende og bergensere sitter igjen med? Stiftelsen Bryggen har ingen umiddelbare planer om å innføre billettering eller adgangskontroll for byens egne borgere.

Foto: Vidar Langeland
Bergensavisen 13.01.2017

Categories
nyheter

Flomvarsel Bryggen

Til leietakere på Bryggen,

Det er varslet om svært høy vannstand på Bryggen torsdag 12. januar. Kommunen setter i verk tiltak som søker å begrense skadevirkningene. Huseiere og leietakere på Bryggen oppfordres til å sikre verdier. Dette innebærer blant annet å fjerne verdigjenstander fra gulv som kan bli oversvømt, og også sikre PCer og annet elektronisk utstyr.

Bryggen er utsatt når havnivået stiger over normale verdier. Kriseledelsen i Bergen kommune har i dag hatt møte for å være forberedt på den varslede floen som er ventet å ramme verdensarvminnet torsdag formiddag.

Prognosene viser at vannstanden kommer til å være på det høyeste med 230 cm torsdag 12. januar kl. 10.30. Dette er den høyeste vannstanden som er målt i Bergen siden 1994. Toppen inntreffer rundt 10.30, men allerede fra klokken 08.30 kan du forvente vannstand over 190 cm. Etter prognosene vil vannstanden trekke seg tilbake til under 190 cm fra klokken 13.00.

Se sak på kommunens hjemmeside  for råd og tiltak:

https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/sistenytt/article-142471

Bergen kommune har iverksatt kriseberedskap.

Categories
nyheter

Bryggen i media: Vurderer turistavgift på Bryggen

Den store veksten i antall besøkende er en betydelig utfordring for et Verdensarvsted som Bryggen. Det bør vurderes å få på plass en betalingsordning.

Foto: Tom R. Hjertholm
Bergensavisen 06.01.2017

Categories
nyheter

Julehilsen

Alle vi i Stiftelsen Bryggen ønsker dere en riktig god jul og et fredfylt nyttår!
Vær trygg, vær raus og ta godt vare på hverandre!
KMBT_C224-20161215153210

Categories
nyheter

Nytt fra Bryggen 03/2016

Nyhetsbulletin fra Stiftelsen Bryggen 3-2016
Kjære alle sammen. Året 2016 er i ferd med å gå over i historien. Våre tellinger antyder at vi vil ha passert 1,5 mill. besøkende inn i passasjene dette året – det høyeste antall vi noensinne har målt. Det store besøkstallet er gledelig, men også krevende. Vi håper at de som har lagt sitt besøk til Bryggen har hatt en god opplevelse og at de finner det interessant å komme igjen! Takk til dere alle som bidrar til at Bryggen er verdt et besøk! Stiftelsen Bryggen benytter anledningen til å takke alle dere for et godt samarbeid i året som har gått og vi ønsker alle våre leietakere en riktig god jul.

Brannsikkerhet og annen sikkerhet
Igjen må vi minne alle leietakere om å fylle ut og levere inn brannvernskjema. Å unngå brann eller branntilløp er jobb nr. 1. Stiftelsen som utleier blir kontrollert av flere etater, og dersom oppdatert brannvernskjema for et utleielokale mangler får vi avviksmelding og risikerer bøter. Vi har ingen anledning til å dispensere fra det brannvernopplegg som er innført. I 2017 vil vi være svært streng med frister og forventer at skjemaer blir innsendt/innlevert i tide.

For de av dere som siste året har fått montert alarm er det det viktig at Stiftelsen får tilsendt oppdaterte koder. I forbindelse med sprinkler- og brannalarmkontroll må vi ha tilgang på lokalene uten risiko for å utløse alarmer. Mangler slik innrapportering må leietaker selv ta kostnaden med utrykning.

Pass på ryddighet på svalganger, trapper og langs rømningsveier.
For øvrig i julehøytiden; Husk å låse porter, og sjekk at dører er låst og at vinduer er lukket.
Pass på at det er satt på nok varme i lokalene til at det tåles en frostperiode.

Post
Det er viktig at posten adresseres korrekt med navn og virksomhet/firma, slik at postmannen finner frem til riktig postboks.

Husleiefaktura 1. kvartal
Faktura for 1. kvartal vil bli noe forsinket grunnet oppdateringer av økonomisystem. Forfall vil være to uker etter utsendelse.

Istandsettingsarbeider
Arbeidene med istandsetting vil foregå Bredsgården 1-2a og 2a også i 2017.  I skrivende stund er bolverk og gulvplanker lagt ned og nytt laft 1.etasje er i ferd med å komme på plass. Vi ligger bra an i forhold til tidsplan.

Boss-rom
Vi har nå endelig fått dispensasjon til å utbedre boss-rommet, og vi tar sikte på å støpe nytt dekke i januar slik at vi får sluker og gulv som er egnet til bruken. Etter at nytt dekke er på plass vil vi sette inn en restavfalls-presse, slik at vi får komprimert dette i to kontainere. Papp-pressen vil bli stående. I tillegg vil vi få inn beholdere for gjenvinning av blank plast og farget plast. Vi tror utbedringen vil være en kjærkommen forbedring i forhold til dagens situasjon.

Skiltplan
Det blir utsendt informasjon om skilt-familie, leietakerskilt og bestillingsprosedyre tidlig på nyåret. SB har som mål å få satt opp nye skilt ihht skiltplan innen sommersesongen 2017 tar til.

Bemanning
Det vil være bemanning hos Stiftelsen alle hverdager i romjulen.

Categories
nyheter

Nytt fra Bryggen 02/2016

NYHETSBULLETIN FRA STIFTELSEN BRYGGEN – 30.06-2016

Vi er midt inne i den travleste besøkstiden på Bryggen og samtidig nærmer det seg fellesferie. Her følger noen nyheter og informasjon.

Regentbesøket, 25. juni 2016
Vi har fått hyggelige tilbakemelding fra arrangøren Bergen City Event: «Tusen takk for at dere var med på å skape en fantastisk markering for jubilantene DD.MM. Kongen og Dronningen på Bryggen. Tilbakemeldingene fra Hoffet har vært strålende! En slik fin stemning, gode opplevelser, strømlinjeformet arrangement og flotte tilbakemeldinger er på grunn av deres enormt gode innsats, gode samarbeid, tillit og delaktighet i prosjektet og i feiringen…

Takk til alle som stilte opp og bidro til et flott arrangement på Bryggen!

Kontaktpersoner Stiftelsen Bryggen i juli
Tom Gangstøe: tel 91 55 88 25
Inge J. Børve: tel 90 82 72 80

Kontakttelefon NOKAS mv.
For bortvisning av tiggere som oppholder seg i passasjene eller for varsling om personer med mistenkelig adferd, kontakt tel. 95194092. Pass på at porter, dører og vinduer ikke står åpen. Tenk på brannsikkerheten.   Vær årvåken!

Istandsettingsarbeidene i Søndre Bredsgård
Arbeidet er i bra gjenge. Utgravingsarbeidene ned til 1702-brannlaget er nå ferdig. De kommende ukene starter refundamenteringen.  Nye inngangsskilter til foretak/virksomheter i Bredsgården er montert i passasjeinngangen i Bredsgården.

Vedlikeholdsoppgaver
Det foregår for tiden utvendige malearbeider på Næsshuset (gavl, nordvegg) samt noe restarbeider i Bugården. Det blir også tatt en del mindre utvendige flater andre steder i sommer, om været tillater!

Nye leietakere
Vi ønsker velkommen som nye leietakere:
Dante (Italiensk språkskole), Jakobsfjorden
Sigfrid Sannes (galleri), Svensgården
HUB’en (entreprenørskap), Holmedalsgården
KUVA (grafikk, konsulenter), Bugården
Nidhogg (tatoveringsstudio), Bugården
Snasent (tekstiltrykk), Bugården

Ledige lokaler til leie
Atelier: Bredsgården 1b
Kontorlokale: Jakobsfjorden 6e
Ta kontakt med Elin Jensen (tel  55 55 20 80) for visning.

Euro i butikkene
Stiftelsens besøkssenter i Midthuset tar imot Euro fra turistene. Vi kan dermed være behjelpelig med veksel av mindre omfang om noen har behov for dette. Vi kan ta imot Eurosedler og gi tilbake euromynt. Ta kontakt med Christian på kontoret, evt. Besøkssenteret i ukene 29-30

Publikumstoalettene
Toalettene er åpne fra 07.30-17 i hverdagene og fra 09-17 i helgene.

Toalettene på Bryggen er et servicetilbud fra Stiftelsen til alle besøkende. Driften av publikumstoalettene er et stort underskuddsprosjekt for oss og siden vi ikke får tilskudd må åpningstiden begrenses til den tiden vi har våre ansatte på jobb.

Når det gjelder 10-kronere til de offentlige toalettene er det bare å sende folk opp til Besøkssenteret. Det er skiltet på dørene. Om dere i butikkene har lyst til å hjelpe turistene med veksel, kan dere veksle sedler mot mynt hos Besøkssenteret 09-17.

Besøksenteret i Midthuset
Vi holder åpent hver dag fra 09-17 ut august.

Vi benytter anledningen til å takke for et hyggelig første halvår 2016. En riktig god sommer til hver og en av dere!

Categories
nyheter

Tradisjonshåndverk under Hansadagene 2016

Stiftelsen Bryggens restaureringshåndverkere vil demonstrere håndverksteknikker og bruk av tradisjonelt verktøy under Hansadagene torsdag-lørdag klokken 10-15. Her kan dere få både se og prøve dere på det fysiske arbeidet vi driver med til dagen. Dere finner oss utenfor snekkerverkstedet i Svensgården, adkomst fra Bryggestredet.

Vårt Besøksenter i Midthuset i Jacobsfjorden er bemannet 09-17 alle dager hvor våre engasjerte og kompetente verter vil fortelle dere historier om alt dere måtte lure på om verdensarvstedet Bryggen.

Thetamuseet (kanskje Bergens mest hemmelige rom?) holder åpent som vanlig lørdag og søndag fra 14-16.
Vi vil også presentere en del om Bryggen og Stiftelsens arbeid i utstillingsvinduet i pågående istandsettingsprosjekt Bredsgården 1-2a og 2a, i front av Bryggerekken.
Velkommen! Vi gleder oss!
Se facebook-eventet her

Categories
nyheter

Nytt fra Bryggen 01/2016

Nyhetsbulletin fra Stiftelsen Bryggen 2-2016
Våren er i anmarsj – og med den forventninger om mange nye besøkende til Bryggen i løpet av sesongen. I fjor satte vi ny besøksrekord, med 1,43 millioner besøkende opp i passasjene.

Brannvern, sikkerhet mv.
Vi minner alle om å fylle ut og levere inn brannvernskjema. For de av dere som siste året har fått montert alarm er det det viktig at Stiftelsen får tilsendt oppdaterte koder. I forbindelse med sprinkler- og brannalarmkontroll må vi ha tilgang på lokalene uten risiko for å utløse alarm.
Det har den seneste tid vært flere uønskede hendelser med avglemte kaffetraktere. Dette er svært alvorlig og noe vi ikke kan være bekjent av på Bryggen. Stiftelsen forutsetter at alle som vil benytte kaffetraktere i sine lokaler i løpet av de kommende 3 måneder må få installert en tidsbryter (timer/nedtellingsur).
For de leietakere som benytter nytt toalettanlegg i Jakobsfjorden er det inngått avtale med NOKAS om låsing på kveld og i helger. Stiftelsen besørger opp låsing i ukedagene.
For øvrig; Husk å låse porter, og sjekk at dører er låst og at vinduer er lukket. Med flere besøk følger det sikkerhetsutfordringer!

Istandsetting
Arbeidet med S. Bredsgård 1-2a og 2a. er i bra gjenge. Så langt har vi sikret laftekasse og stabilisert bygningen. I løpet av de kommende par ukene vil vi foreta et løft (ca. 30 cm), og vi vil da kunne starte utgravingsarbeidene. Som en del av arbeidene vil det bl.a. bli bygd en tunell i Bredsgården og det skal monteres en foto-duk på frontfasaden. Nye inngangsskilter vil bli satt opp.

Publikumstoaletter
Toalettanleggene vil være åpne for vårt besøkende publikum fra 2.mai til ut september.

Vedlikehold
Det vil bli gjennomført en del utvendige malingsarbeider denne sesongen, bl.a. Ness-huset, gjenstående arbeider på Bugården, samt panel på steinkjellere i Bredsgården.
Mandag den 25.4 tilbyr Stiftelsen seg å kunne kjøre bort boss/defekte møbler på lastebil fra Stolpehuset. Levering skjer til kostpris. Kontakt Pål Gangstøe.

Ledige leieobjekter
Bod i 3. etasje 5e (Svensgården).
Kontorlokaler i 3 etasje og 4 etasje i Jakobsfjorden.
Kontorlokale i 3 etasje S. Bredsgård.
Kontakt Elin Jensen v/Stiftelsen Bryggen for visning (tel 55 55 20 80)

Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere flotte vårmåneder!

Categories
nyheter

Havstigning og planprosess vedrørende en evt bybanetrasé over Bryggen

Notat om kotehøyder

Stiftelsen Bryggen har fremlagt sine meninger vedr. forslaget om bybanetrasé over frontarealet på Bryggen. Stiftelsen Bryggen har initiert flere uavhengige utredninger. Vi mener en bybane over Bryggen fremstår som et svært dårlig forslag. Det vil få store konsekvenser for Verdensarvstedet og det vil dukke opp mange utfordringer som ikke er utredet. De negative konsekvensene for kulturminnet, er underkommunisert i debatten.

I Stiftelsen Bryggens kommentarer til Tilleggsutredningen i KU i 2013 skrev vi dette om havnivåstigning.

4. Havnivåstigning
Stiftelsen oppfatter at KU`en tar høyde for et relativt konservativt anslag for havnivåstigning og at analysen ikke er innenfor kommunens egne krav til planlegging i strandsone under kote 2,5m. En tilstrekkelig sikkerhetsmargin vil ytterligere øke den visuelle og fysiske barrierevirkningen.

I dette notatet er problemstillingen med havnivåheving (og bølger) i tilknytning til trase for Bybane over Bryggen nærmere belyst, sett i forhold til kjente og uomstridte grunnlagsopplysninger. Stiftelsen Bryggen har for dette formålet støttet seg på uavhengig fagekspertise, og for å vise hvordan banen vil bli liggende i gatebildet på fronten av Bryggen er det blitt utarbeidet fotoillustrasjoner. Kotehøyde og plassering av banelegeme er meget avgjørende for hvilke visuelle og barrieremessige effekter tiltaket vil ha.

Terrengbehandling i sideterreng og byrom, master og kjøreledning, sperregjerde, mv., vil åpenbart kunne finne ulik utforming – og er store diskusjonstema i seg selv. Slike spørsmål har vi ikke gått nærmere inn på her.

Nøkternt sett kan man ikke annet enn konstatere at det faglige underlag og de illustrasjonene som er utarbeidet i vårt arbeid står i sterk kontrast til utbyggers tidligere fremførte budskap i KU’en om ingen eller begrensede negative effekter. Stiftelsen Bryggen oppfatter det som et premiss at foreslåtte tiltak skal beskrives korrekt, uten skjønnmaling. Ovenstående arbeidsnotat om havnivå og trase over Bryggen illustrerer behovet for å gå inn i saken mer fyllestgjørende og at man får initiert uavhengige utredninger.

Categories
nyheter

Kulturminnefestivalen

Ruiner, hull og andre hemmeligheter
Søndag 26. april er det igjen tid for kulturminnefestivalen Ruiner, hull og andre hemmeligheter! Vi gleder oss til å se små og store til en fantastisk familiefestival, hvor man får se og lære veldig mye i vår historiske by! Stiftelsen tilbyr en liten skattejakt/rebusløp på Bryggen hvor man finner svar på spørsmål ved hjelp av kart og sans for detaljer. Våre kjempeflinke håndverkere vil vise frem tradisjonelt verktøy og arbeidsteknikker på verkstedet i Svensgården. Her er det muligheter for å få prøve seg med forskjellig verktøy både for små og store interesserte. Klokken 12-16. Alt er gratis!

Categories
nyheter

Markering: Nei til bybane over Bryggen

Stiftelsen Bryggen har klare og faglig forankrete meninger om forslaget om bybanetrasé over frontarealet på Bryggen. Forvaltning og beslutningstakerne har fått innspill fra Stiftelsen Bryggen gjennom hele prosessen. Vi mener det vil ha store konsekvenser som ikke er tatt alvorlig og mange utfordringer som ikke utredet. De negative konsekvensene som allerede er kjent, er underkommunisert i debatten og tilnærmet fraværende i media.

20. februar klokken 15-16 skal vi ha en markering mot bybane over Bryggen.
Stedet for markeringen er på frontarealet. Vi vil ha fokus på de konsekvensene som vil komme dersom en bybane skal gå over Bryggen. Vi mener de er uakseptable.

Vi skal ha mange spennende appeller av faglig, politisk og folkelig slag.
Markeringen er tverrpolitisk.
I forkant av arrangementet ønsker vi at så mange som mulig signerer underskriftskampanjen til Fortidsminneforeningen: Nei til bybane over Bryggen

Programmet er under utarbeidelse,
men vi kan love at det blir variert, underholdende og informativt.

Markeringen koster oss en del økonomisk. Dersom noen vil bidra til å få illustrert viktige poeng og fremme arrangementet, kan man enkelt donere penger på Markering: Nei til bybane over Bryggen, her er også  en del belønninger.

Vi gleder oss til denne viktige dagen.
Vi håper mange vil stille opp og sammen med oss vise at vår verdensarv er viktig for oss.
Arrangementet er lagt ut på facebook: Nei til bybane over Bryggen

Arrangementskomitéen består av:
Nei til bybane over Bryggen
Bryggens Venner v/Janicke Runshaug Foss
Miljøpartiet de Grønne v/Sondre Båtstrand
Fortidsminneforeningen avd. Hordaland v/Petter Visted
Fortidsminneforeningen Bergen Lokallag v/Nina Aldin Thune
Hordaland unge Høyre v/Jacob Mæhle
Stiftelsen Bryggen v/Kim Lingjærde, Bernt-Håvard Øyen og Agathe Hoff

 

Categories
nyheter

Fredagsakademiet våren 2016

Program for FredagsAkademiet.

Det blir temakvelder følgende fredager kl 19.00- ca 21.00:
22. januar, 5., 12., 19. og 26. februar, samt 4. mars.

Etter 15 år med samme pris er det nå litt forandring på det: Voksne kr 120, studenter/elever kr 60 og par kr 200, inklusiv servering av suppe og kaffe/te.

www.bryggenkunstskole.no
Jette Meyer tlf. 915 45 376

Categories
nyheter

Strålende jul og deilig nyttår

Stiftelsen Bryggen ønsker alle våre leietagere, samarbeidspartnere og felles Bryggen-entusiaster en riktig god jul og et godt nyttår.

julekort 2015 liten til web

Categories
nyheter

Nytt fra Bryggen 03/2015

Nytt fra Bryggen er i disse førjulstider sendt ut til alle våre leietakere.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å ønske alle våre gode leietagere en riktig god jul!

2015-003 Nyhetsbulletin

Categories
nyheter

Ledig deleplass i Designfellesskapet

I flotte lokaler i Bredsgården har Designfellesskapet nå en ledig deleplass i sitt kreative arbeidsmiljø. Leien er lav og inkluderer møblert arbeidsplass, lokaler med kjøkken, møblert spiserom/møterom/bibliotek, eget toalett (eksklusivt for Bryggen) og kopimaskin/printer/scanner. Trådløst internett og strøm fordeles rettferdig kvartalsvis.

Se mer på www.designfellesskapet.noAnnonse drb red. pdf

Ta kontakt med Rolf Hermansen
på 926 22 801 for å bli en del av et trivelig miljø

Categories
nyheter

Jul på festningen

Flyer-Jul på festningenFørjulsstemning på Festningen onsdag 25. november klokken 18.

Minikonsert i Håkonshallen, tenning av juletre i Broggården og julesanger rundt treet. Kanskje kommer festningsnissen ;)
Alt er gratis!

Categories
nyheter

Helhetlig møbleringsplan for Bryggen

Stiftelsen Bryggens tidligere sjefsarkitekt Einar Mørk har lenge vært av den oppfatning at møbleringen av Verdensarvstedet Bryggen burde være uniform, av høy kvalitet og avdempet. Den økende turiststrømmen har resultert i økende behov for steder å ta en liten pause.

teakbenkI vinter laget Mørk en møbleringsplan med to typer benker i tre av høy kvalitet. Den ene typen er en parkbenk i sertifisert teak, solid bygget og nærmest vedlikeholdsfri, selv stående ute i vått vær. 7 stk av denne i forskjellige bredder plasseres i-, eller i tilknytning til Bryggestredet. Benkene er levert av Ingeniør T. W. Wilson.

 

Den andre typen er en enkel firskåren bjelke plassert på to klosser. Denne typen skal plasseres under svalganger og i passasjer. En slik benk vil føye seg bedre inn i miljøet her enn en tradisjonell parkbenk.

Nå er teakbenkene montert og plassert. De er finansiert av Bryggen Private Gårdeierforening og Bryggens Venner. Benkene har allerede fått positiv oppmerksomhet og blir hyppig brukt. Se oppslag i Ba 5 oktober

Categories
nyheter

Bryggens Museum høsten 2015

Høstens utstillinger, mandagsforedrag, Gullskoen museumscafe og søndagsforedrag

søndagsforedrag høst 2015

EnglishNorwegian