Categories
nyheter

Trafikkplan styrt av Bybanen

Bernt-Håvard Øyen, Direktør Stiftelsen Bryggen
Petter Visted, Styreleder Bryggens Venner

Trafikkplan for Bergen sentrum har nylig vært ute på høring. Den har mange gode mål og intensjoner, men er styrt av at Bybanen mot Åsane planlegges gjennom Bergens trange sentrum.

I planen trekkes de historiske premissene for dagens situasjon tilbake til 1960-tallet, men rører ikke ved hvordan det historisk trange sentrum skal gå fra å være et sjøbasert nærings- og transportknutepunkt, en havneby med båttrafikk til inn- og utland, til å bli et veibasert knutepunkt med store infarkt-lignende køproblemer.

Dermed står man i fare for ikke bare å usynliggjøre den unike byplanstrukturen som gjør Bergen helt spesiell i europeisk sammenheng og som begrunner dens plass på UNESCOs verdensarvliste, man glipper også på å utnytte til fulle Bergens sentrale byrom og plasser til et levende byliv

Trafikkplanen burde hatt en bredere kopling til planverk og mål som berører verdensarvstedet Bryggen, som Forvaltningsplan for Bryggen og planer og krav om en helhetlig buffersone rundt verdensarvstedet. Her kan det fort bli konflikter.

Også kopling til havneplanen, besøksplan for reiselivet og byggeplaner for delområder som Bontelabo, burde vært med i vurderingen.

Gjeldende kommuneplan slår fast at alle områder skal planlegges på fotgjengernes premisser. Men Bybanen tar plass fra fotgjengerprioritert areal. I realiteten er det Bybanen, et 50-60 tonn tungt og 42 meter langt motorisert fremkomstmiddel, som blir prioritert i trafikkplan sentrum.

Målet er å fjerne/redusere trafikken i sentrum og over Bryggen, men den blir erstattet med en skinnegående bane som i rushtiden skal gå hvert annet til tredje minutt hver vei. Da sementeres trafikken i sentrum og på Bryggen i generasjoner fremover.

Redusert personbiltrafikk og gjennomgangstrafikk i sentrum, er noe vi og mange bergensere ønsker. Men foreslått trafikkreduksjon for biltrafikk og buss i sentrum, vil fort øke belastningen for sonene rett utenfor. Det er ikke særlig heldig. Det sammen med stadig stenging av Fløyfjellstunnelen, vil skape trafikkmessig kaos.

Bergen er Norges nest største by. Bysentrums funksjoner og de mange besøkendes behov burde fått større oppmerksomhet. Fredeliggjøring og trafikkavvikling kan fort bli til stillstand og butikkdød. Målet må jo være et attraktivt sentrum som syder av liv og røre, med et mangfold av funksjoner og aktiviteter.

Et bysentrum handler om mye mer enn trafikk. Her møtes alle slags mennesker. En lang rekke av Bergens populære byfester og arrangementer, som Bergen City Marathon, Hansadagene, The Tall Ships Races, Bergenfest og Bergen Pride, finner sted i det arealet som Bybanen beslaglegger, for ikke å snakke om arrangementene 1. og 17. mai. Bergens 15 buekorps marsjerer her 12-20 ganger per sesong, med inntil fire barn i bredden og lov til å marsjere midt i gaten, mens Dræggens Buekorps ukentlig marsjerer på strekningen Mariakirken-Dreggsalmenning-Slottsgaten-Sandbrogaten-Festningen og retur.

Bybanen presenteres som ryggraden i trafikkavviklingen i Bergen sentrum. Stopp på strekninger som over Bryggen, avgjøres imidlertid ikke bare av Bergen kommune. Vil det av sikkerhetsmessige, trafikale og økonomiske grunner være mulig å oppleve dagens og nye arrangementer på Bryggen i fremtiden, og hvorfor er de ikke innpasset i Trafikkplan sentrum? At Bergen sentrum vil være et anleggsområde i nærmere 10 år gjør det ikke bedre.

Å frigjøre Torget og Bryggen for trafikk kan gjennomføres dersom en legger Bybanen i tunnel og ruter dagens gjennomgangstrafikk (inkl. de fleste bussene) gjennom en oppgradert/nytt løp og eventuelt forlenget Fløyfjellstunnel, slik det er skissert i trafikkplanen.

Verdensarvstedet Bryggen kan da videreutvikles i henhold til gjeldende reguleringsplan for Vågen, kaiene og Bryggen. Planen har som mål å utvikle et sammenhengende fotgjengerprioritert byrom rundt Vågen. Gjennomgangstrafikk og overflateparkering skulle fjernes, og det ble pekt på som spesielt viktig å «gjenopprette allmenningens romslige og funksjonelle forbindelse til vannet».

Da vil det bli plass til menneskene (både gående og syklende) på Bryggen og i resten av Bergens trange historiske sentrum.

Debattinnlegget sto på trykk i BA 9. september 2022