Prosessuell restaurering

Prosessuell restaurering er den restaureringsmetodologi vi bruker på Bryggen.
Et mål om å beholde maksimal autentisitet i kulturmiljøet.

Autentisitet er et sentralt begrep i Riksantikvarens prinsipper for istandsetting og vedlikehold. Man snakker om både materiell og prosessuell autentisitet.

  • Materiell autentisitet betyr å bevare mest mulig originalt materiale.
  • Prosessuell autentisitet vil si bruk av nye materialer med original materialkvalitet og bruk av opprinnelige håndverksteknikker.

Bygningstypen avgjør ofte om det er prosessuell eller materiell autentisitet som blir førende for et istandsettingsprosjekt.

I 1998 initierte Stiftelsen Bryggen til Prosjekt Bryggen som nå er et statlig opprustningsprogram for Bryggen. Prosjektet involverer 38 av de 62 bygningene og har som mål å få bygningsmassen restaurert og istandsatt til en slik standard at kun vanlig vedlikehold vil være nødvendig for videre drift. Svært detaljert forskning er involvert i et slikt prosjekt, alt fra utvelgelsen av tømmeret i skogen, hvordan få riktig saltprosent i tømmeret, til tolkning av verktøymerker, innsamling av gammelt verktøy for å finne det som matcher verktøysmerkene, til håndlage høvler for å få listverk, kledning og karmer historisk korrekt. Spesialister hentes inn for å tradisjonelt produsere glass, spiker, beslag og kopier av gammelt verktøy til bruk i restaureringen, samt til å tidfeste elementer gjennom fargeundersøkelser. Et ønske er også å få på plass de gamle transportlinjene for tømmer fra distriktene til Bergen. Internasjonale utdanningsprogrammer er satt i gang, for utveksling av kunnskap og videreføring av tradisjoner på tvers av landegrensene.

Hva som skal beholdes overveies nøye i hvert tilfelle noe skal restaureres. Siden Bryggen er en sammensetning av mange bygninger, har man muligheten til at hvert enkelt restaureringstilfelle sees i sammenheng med resten av anlegget og hva slags elementer som er sjeldne og hva slags tidsperioder som er hyppig representert. Dermed kan man der man har måttet viske ut noe i ett tilfelle, sørge for at akkurat det er tatt vare på i et annet.