Categories
nyheter

Synspunkter vedrørende stenging av Torget og Bryggen

Stiftelsen Bryggen har sendt inn følgende merknader til stenging av Torget og Bryggen.

Tilbakemelding vedr stenging av Torget (og Bryggen)

Bergen kommune har på sine hjemmesider anmodet berørte parter om tilbakemelding på hvordan trafikkstengningen denne sommeren har fungert.  Stiftelsen Bryggen (SB) tillater seg herved å oversende noen refleksjoner om vårt syn på tiltaket til «Miljøløftet». SB er største eier av verdenskulturminnet Bryggen.  Vi har om lag 70 virksomheter som er leietakere på Bryggen, og det er om lag 200 personer som har verdenskulturminnet Bryggen som sitt arbeidssted. Frontarealene ligger i hensynssonen (buffersonen) til Bryggen og skal forvaltes slik at Bryggens fremragende universelle verdier bevares for ettertiden. Sårbarheten dette arealet har er gitt særlig omtale i gjeldende forvaltningsplan for Bryggen.

  1. Stiftelsen Bryggen vil først gi ros til Bergen kommune og Statens vegvesen for at det ble tatt initiativ for å starte arbeidet med å oppfylle de forpliktelsene som ligger i gjeldende reguleringsplan fra 2006 (Vågen, kaiene og Bryggen) om at frontarealene på Bryggen skal være fotgjengerprioritert område. Disse forholdene har blitt etterlyst ved to internasjonale evalueringer av verdenskulturminnet (1994, 2000). Stiftelsen Bryggen har ovenfor Bergen kommune i flere runder tidligere etterlyst en plan for å iverksette arbeidet med å redusere og helst sanere gjennomgangstrafikken over frontarealene på Bryggen.
  • Stiftelsen Bryggen er ikke fornøyd med informasjonsarbeidet knyttet til sommerens stengning eller mer korrekt, de trafikk-reduserende tiltak (TRT). Etter at bystyret hadde gjort sitt vedtak om prøvestengning av Bryggen i mars søkte vi ved flere anledninger både fra Bergen kommune og Statens vegvesen å få klarhet i hvordan stengningen skulle foregå. Dette for å kunne informere våre leietakere, og besøkende i god tid. Generell informasjon om stengningens organisering i fysisk forstand, muligheter for varelevering, omkjøring etc. ble ikke lagt ut før i slutten av juni – og direkte informasjon til beboere/eiere om tiltaket var fraværende. Som største eier på Verdenskulturminnet Bryggen og med mange leietakere og leverandører mv. er det meget utilfredsstillende å ikke kunne redegjøre for disse hva tiltaket innebærer. Vi spør oss om f.eks. handelsstanden på Lagunen eller Bergen storsenter ville akseptert tilsvarende uavklarte situasjon bare noen dager før stengning iverksettes?
  • Stiftelsen Bryggen er lite begeistret for «timingen» av tiltaket, ved at man igangsatte prøvestengning midt i COVID-19 pandemien, sommeren 2020. Utgangspunktet for observasjon og måling av effekter blir i vesentlig grad påvirket. Det vil i ettertid være vanskelig å evaluere de trafikale konsekvensene på en tillitvekkende måte, siden konklusjonene blir trukket i tvil som en følge av den rådende unntakstilstand.

Sterk reduksjon i turistbesøket og en nedstengning som medførte store endringer, bl.a. redusert kollektiv-trafikk, mer bruk av hjemmekontor, fravær av turistbusser mv. gjør det meget vanskelig, om ikke umulig, å bedømme hva slags effekter tiltaket kunne ha fått i et «normalår».

  • Stiftelsen Bryggen finner at den valgte trafikale løsning rammet mange interessenter og beboere i området. Den fysiske stengningen har egentlig omfattet Torget og bare partielt Bryggen. Busstrafikk, taxi, og biltrafikk fra området sørøst for Bryggen har fortsatt hatt fritt leide nordover. Varetransport har vært mulig mellom 10 og 14 alle dager. Dette har medført fortsatt periodevis stor trafikk på vegstrekningen foran Bryggen på dagtid, dermed har man har ikke kunnet benytte arealene til gangareal (og sykkel), som vi oppfatter har vært en viktig motivasjon. Kommunens fagnotat (27.11-2019) redegjør for noen forhold som ligger bak den løsningen av TRT som ble valgt, men alternative løsninger og kompenserende tiltak er i liten grad utredet. SB mener at å anvende ca. 6 mill NOK på å etablere en forsøksordning (med manuell dirigering/vakthold) uten en gjennomarbeidet plan for evaluering, gir et svært lavt kost-/nytte forhold. Vi er ikke kjent med at det er gjort tellinger eller kartlegging av fotgjengernes bruk av frontarealene – hvilket f.eks. burde være blant de mer enkle forhold å få registrert.
  • Stiftelsen Bryggen konstaterer at man ved flere anledninger denne sommeren har fått demonstrert sårbarheten i trafikkavviklingen i Bergen, bl.a. som en effekt av stengning av Fløyfjellstunnelen. Følgelig trekker vi den åpenbare konklusjon at bil og buss-trafikken helt lammes om man, som planene nå er, ser for seg å erstatte veitrafikkareal med jernbanetrafikk og blandingstrafikk. SB mener på den bakgrunn at risiko- og sårbarhetsanalyser i sterkere grad må vektlegges i de kommende og pågående plan- og reguleringsprosesser.

  • Stiftelsen Bryggen gjør oppmerksom på at parallelt med «stengningen» (TRT) valgte Bergen kommune, tross innleverte protester, å utvide arealene for uteservering til det meste av Bryggens frontarealer. Stiftelsen Bryggen oversendte primo mars et brev til Bergen kommune v/Byråd for byutvikling og miljø, der vi gjorde oppmerksom på at eierskapet til deler av frontarealene og de faktiske servitutter som eiere av Bryggens gårder har frem til Vågen, ikke er avklart. I en slik situasjon fremstår det «lite musikalsk» å iverksette tiltak, uten dialog med eierne, til ulempe for mange aktører på Bryggen.
  • Bergen kommune sine fagetater valgte altså å redusere tilgjengeligheten på fotgjengerarealet i en forsøksperiode der vi oppfattet at målet var at fotgjengere skulle tilgodeses. Dette mener vi er det stikk motsatte av god koordinering, og bl.a. i direkte motstrid med de utrykningsplaner som foreligger for Bergen brannvesen for Bryggen. Gjennom å tillate at uteserveringsaktører plasserer bord og stoler rett foran passasjeåpningene har man denne sommeren bidratt til en visuell forsøpling og skapt nye barrierer for kontaktflaten mellom Bryggens bygninger og Vågen. Møbleringen har et simpelt og tilfeldig preg. Selv om noen vil hevde at vi står i en økonomisk unntakssituasjon og at serveringssteder må få større armslag, er dette forhold man rett og slett ikke kan være bekjent av på et Verdensarvsted.
  • På den positive side vil vi anføre at reduksjonen i antallet biler har medført mindre støybelastning (redusert trafikkstøy) for våre ansatte og for våre leietakere. Vi har heller ingen innvendinger til den praktiske siden av prosjekt-gjennomføringen, der Statens vegvesen har hatt regien.
  • Stiftelsen Bryggen har ikke klart å finne informasjon om hvordan man ser for seg å gjennomføre en objektiv evaluering av tiltaket og dets følgeeffekter – f.eks. hva som skal oppfattes som referansetrafikk, hvilke trafikale og miljømessige effekter som skal vektlegges etc. Vi mener dette er grunnleggende om det skal fremskaffes adekvat kunnskap og læring fra tiltaket og forsøksordningen. Stiftelsen Bryggen har merket seg at en rekke fremstående politiske representanter både i posisjon og i opposisjon samt byens ledende aviser allerede har gjort seg opp sterke meninger om effekten av tiltaket, selv før forsøksperioden er over. Vi ser også at noen har valgt å anvende en temporær nedgang i ÅDT på enkelte gatestrekninger som et målekriterium for suksess. Stiftelsen Bryggen legger til grunn at «Miljøløftet» gjennomfører en mer helhetlig trafikk- og effekt-analyse der bl.a. ÅDT, turproduksjon, omkjøringseffekter, fotgjenger- og sykkeltrafikk, vare- og tjenesteleveranser, trafikk-ulykker og hendelser mv. trekkes inn.
  1. Stiftelsen Bryggen mener at dette «TRT-forsøket» og kommende TRT-forsøk må underkastes grundige analyser og at de trafikale løsninger som er testet denne sommeren langt fra har fungert optimalt. Det er, slik vi ser det, nødvendig med bedre koordinering mellom kommunale etater, og videre at kommunikasjonen i forhold til aktørene på Bryggen styrkes.

Med vennlig hilsen

Bernt-Håvard Øyen

Direktør, Stiftelsen Bryggen