Sikring

Vi holder stadig på med sikringsarbeid på Bryggen. Bygninger som blir sikret er bygninger som ikke er i god nok tilstand til å tåle ventetiden før bygningen kan bli gjenstand for et istandsettingsprosjekt. De fleste sikringstiltak strekker seg litt lenger enn vanlig vedlikehold. Målet med sikringsarbeid er å sikre at bygningens tilstand ikke forverres mens den venter på sin tur i rekken for istandsettelse.

De fleste sikringsarbeidene kommer inn under Prosjekt Bryggen og da finansieres opp til 90 % av kostnadene gjennom tilskudd fra Hordaland Fylkeskommune. Noen ganger gjør vi sikringsarbeid uten at det finnes midler til det gjennom Prosjekt Bryggen.

– Sikring Bygning 1c – 2011
Grunnvannslekkasjen ved Sas-hotellet hadde skapt skjevsetninger i mange av bygningene i Nordre Bredsgården og Bugården. Riksantikvaren ønsket en tilbakejustering av de skjevsatte bygningene og Stiftelsen Bryggen utformet et forslag til forprosjekt for en slik justering. Etter registrering av skråforskyvninger i de enkelte bygningene ble det klart at behovet for sikring var mest påtrengende i bygning 1c. Bygningen helte kraftig mot nord, og man var bekymret for konstruksjonen.

Sikringstiltaket av 1c ble planlagt i to deler for å forhindre videre skadeutvikling. A: Fjerne betong i 1. etasje for vektavlastning B: Avlaste og avstive nordveggen gjennom utvendige skråstilte søyler på en betongdrager i grunnen.

Det ble fjernet og kjørt bort ca. 70 tonn betong. Etter at betongen var fjernet ble det klart at bygningen begynte å sige ytterligere. Der var store skader i bolverket og tømmerkassen i 1. etasje og bygningen ble ustabil. Betongplater og oppstøp hadde trolig bidratt til å holde bygningen sammen.

Sikringstiltaket måtte utvides til å omfatte opplengjere og jekkpunkter langs innsiden av nordveggen, midlertidig såle med svill under sørveggen, og midlertidige avstemplingspunkter i midtsonene i 1. etasje.

I 1. etasje måtte vi komme ned til faste masser for å ha trygg avstempling. Bolverket var råttent og måtte ut. Det ble først gjort en arkeologisk utgraving i et prøvefelt på ca. 2 meters bredde fra østveggen til midt i rommet. Her ble det avdekket et steinsatt gulv og en tverrgående, smal mur av steinheller. På østsiden av steinmuren var det lys, fin sand, mens hovedtrekkene på vestsiden av muren var hardere, grå leireaktig fyllmasse under bolverket.
Sikringsrapport 1c (uten vedlegg)Arkeologisk rapport 1c