Categories
nyheter

Reguleringsplan Bybanen

Bergen kommune varsler nå oppstart av reguleringsplanarbeidet for bybanen fra sentrum mot Åsane.

Høringsperioden er 19. mai til 3. juli, altså svært kort frist i en travel tid.
Stiftelsen Bryggen vil levere høringsinnspill til arbeidet. Vi er sterkt imot planen om å legge en bybane tvers over Verdensarvstedet Bryggen.
Vi vil kreve dekkende konsekvensutredninger bl.a. alternativ trasé i fjell, personsikkerhet og fysiske sikkerhetstiltak, batteridrift uten master, havnivåstigning/koteplassering og uavhengige internasjonale vurderinger av hvordan en slik irreversibel samferdselskorridor vil påvirke Verdensarvstatusen. Vi vil kommentere verdensarvens Ouv (Outstanding Universal Values) og stille spørsmål om hvordan verdiene sikres. Manglende buffersone til Verdensarven gjør at det er kommunen selv som skal sikre Verdensarven gjennom reguleringsplan 16040000 Bergenhus. Vågen, Kaiene og Bryggen, hvilket er bekymringsfullt.

Våre bekymringer innbefatter:
– brudd i siktlinjer og kontakt med sjøen
– manglende personsikkerhet og fysiske barrierer som følge av dette
– byggeperiode og “butikkdød”
– anlegg og grunnforhold
– omlegging av eksisterende infrastruktur
– øvrig trafikk presses inn i omkringliggende historiske gater og bydeler
– bybanens hyppighet, hastighet, støy og rystelser
– arkeologi og kulturlag
– kostnader og behov for bompenger i sentrum, “sentrumsdød”
– tilgjengelighet til Bryggen som bymiljø

Arbeidet er delt inn i 4 delstrekninger hvorav Bryggen befinner seg i delstrekning 1, Kaigaten til Sandbrogaten

Åpent informasjonsmøte for delstrekning 1 Kaigaten – Sandbrogaten tirsdag 29. mai klokken 19.00-20.30 i Kantinen på Bergen Rådhus
Innspill til reguleringsplanen kan leveres kommunen innen 03. juli
Saksnummer 201807496

Bybanen til Åsane. Varsel om oppstart av områdereguleringsplan. Les brevet fra Bergen kommune: 2018-05-16 Varsel om oppstart reguleringsplan