Categories
nyheter

Havstigning og planprosess vedrørende en evt bybanetrasé over Bryggen

Notat om kotehøyder

Stiftelsen Bryggen har fremlagt sine meninger vedr. forslaget om bybanetrasé over frontarealet på Bryggen. Stiftelsen Bryggen har initiert flere uavhengige utredninger. Vi mener en bybane over Bryggen fremstår som et svært dårlig forslag. Det vil få store konsekvenser for Verdensarvstedet og det vil dukke opp mange utfordringer som ikke er utredet. De negative konsekvensene for kulturminnet, er underkommunisert i debatten.

I Stiftelsen Bryggens kommentarer til Tilleggsutredningen i KU i 2013 skrev vi dette om havnivåstigning.

4. Havnivåstigning
Stiftelsen oppfatter at KU`en tar høyde for et relativt konservativt anslag for havnivåstigning og at analysen ikke er innenfor kommunens egne krav til planlegging i strandsone under kote 2,5m. En tilstrekkelig sikkerhetsmargin vil ytterligere øke den visuelle og fysiske barrierevirkningen.

I dette notatet er problemstillingen med havnivåheving (og bølger) i tilknytning til trase for Bybane over Bryggen nærmere belyst, sett i forhold til kjente og uomstridte grunnlagsopplysninger. Stiftelsen Bryggen har for dette formålet støttet seg på uavhengig fagekspertise, og for å vise hvordan banen vil bli liggende i gatebildet på fronten av Bryggen er det blitt utarbeidet fotoillustrasjoner. Kotehøyde og plassering av banelegeme er meget avgjørende for hvilke visuelle og barrieremessige effekter tiltaket vil ha.

Terrengbehandling i sideterreng og byrom, master og kjøreledning, sperregjerde, mv., vil åpenbart kunne finne ulik utforming – og er store diskusjonstema i seg selv. Slike spørsmål har vi ikke gått nærmere inn på her.

Nøkternt sett kan man ikke annet enn konstatere at det faglige underlag og de illustrasjonene som er utarbeidet i vårt arbeid står i sterk kontrast til utbyggers tidligere fremførte budskap i KU’en om ingen eller begrensede negative effekter. Stiftelsen Bryggen oppfatter det som et premiss at foreslåtte tiltak skal beskrives korrekt, uten skjønnmaling. Ovenstående arbeidsnotat om havnivå og trase over Bryggen illustrerer behovet for å gå inn i saken mer fyllestgjørende og at man får initiert uavhengige utredninger.