Categories
nyheter

Kommentarer til tilleggsutredningene

Stiftelsen Bryggen har sendt inn følgende merknader til tilleggsutredningene angående bybanetrasévalg.

Merknader til tilleggsutredninger

Kort oppsummert:

1. Generelt.

Stiftelsen er glade for at det er anledning til å komme med kommentarer til tilleggsutredningene, men stiller spørsmål ved hvorvidt saken og trasévalget er behandlet med den objektivitet og faglig bredde som saken fortjener.

2. Visuelle barrierer

Stiftelsen savner en metodisk visuell analyse og kan ikke se annet enn at metodene som er benyttet for vurdering av de visuelle effektene er basert på skjønn. Ved å forholde seg til dagens situasjone som et 0-alternativ blir vurderingene feilaktig ubetydelige effekter og lav eller ingen negativ konsekvens.

3. Sikkerhet

Stiftelsen mener at utredningene ikke har tatt høyde for de store mengder mennesker som kommer til Bryggen hvert år, uten fokus på bybane. Sikkerhetsgjerder er benyttet som avbøtende tiltak mot dødsulykker i farlige soner og vi frykter at dette kan bli aktuelt på Bryggen relativt raskt.

4. Havnivåstigning

Stiftelsen oppfatter at KU`en tar høyde for en relativ konservativ anslag havnivåstigning og at analysen ikke er innenfor kommunens egne krav til planlegging i strandsone under kote 2,5m. En tilstrekkelig sikkerhetsmargin vil ytterligere øke den visuelle og fysiske barrierevirkningen.

5. Støy og tilstedeværelse

En fotgjenger som spaserer fra Finnegården til Bradbenken vil passeres av ikke mindre enn 6 vognsett. Dette vil forringe opplevelsen av det historiske området.

6. Nødavlastning

Når der er ulykker eller arbeid i Fløyfjellstunnellen må all trafikk dirigeres gjennom sentrum. Verdien av slik avlastning vil reduseres om veiareal begrenses og felt stenges.

7. Effektivitet og materiell

Stiftelsen forutsetter at innsparing på materiell er tatt med i de økonomiske beregningene dersom man går for raskere kjøretid enn ved bane i dagen over Bryggen. Ved å gå for det raskeste alternativet (ikke bane over Bryggen) sparer man rundt 400 millioner bare på vognsett, i tillegg kommer innsparinger for drift og vedlikehold.

Vi håper inderlig at alle politikerne som skal være med og fatte et så viktig valg leser våre kommentarer.