Categories
nyheter

Høringsuttalselse fra Stiftelsen Bryggen

Stiftelsen Bryggen (SB) ønsker å fremme et klart standpunkt om at den planlagte traseen for utvidelsen av linjenettet mellom Bergen sentrum og Åsane ikke må legges over Bryggen. Vi har i våre vurderinger lagt vekt på følgende hovedpunkter:

  • Forslaget er i strid med den etablerte reguleringsplanen for verdensarvstedet Bryggen og tilhørende områder (“buffersonen”). Vi finner at tiltaket beskrevet i trasé 1Aa/1Ab er i strid med klausuleringen og med intensjonen for buffersonen anført i gjeldende reguleringsplan. I dette ligger det også en klar konflikt med reguleringsplanens intensjon. For å ivareta de langsiktige interessene knyttet til en verdig bevaring av Bryggen, er det et selvstendig mål å sikre at arealet foran Bryggen blir trafikkfritt. Bryggen i Bergen er innskrevet på UNESCOs liste over verdensarven, hvilket stiller høyere krav til aktsomhet og grundighet ved tiltak som berører selve stedet og dets umiddelbare omgivelser
  • Trasévalg 1Aa og 1Ab innebærer undervurderte effekter og konsekvenser for kultur-lagene knyttet til hele strekningen rundt Vågen, foran Bryggen og videre mot Sandbrogaten.
  • Bybanen representerer en irreversibel installasjon som skaper en barriere mellom verdensarvstedet og Vågen. Dette bryter med den historiske forankringen og begrunnelsen for Bryggens opprinnelse.
  • Gjennom mangeårige registreringer, har Stiftelsen Bryggen fremskaffet sikre anslag for den høye konsentrasjonen av besøkende til Bryggen. Stiftelsen vil hevde at en åpen bybanetrasé representerer en sikkerhetsrisiko når så store folkemengder konsentreres på et såpass begrenset område.
  • Stiftelsen Bryggen påpeker at man i utredning av traséalternativene har utelatt eller ikke fått utredet andre aktuelle løsninger. På oppdrag fra Stiftelsen Bryggen har Multiconsult AS forestått en uavhengig vurdering av en alternativ trasé fra sentrum til indre Sandviken (Multiconsult 2013b). Utredingen konkluderer med at en driving/-strossing av eksisterende havnesportunell mellom Jernbanestasjonen og Koengen både er en trafikkeffektiv og mindre kostnadskrevende løsning enn de foreslåtte alternativ

I det følgende vil ovenstående punkter utdypes og drøftes nærmere. SB berører også en rekke andre forhold, og ønsker i den anledning å peke på at de foreslåtte tiltakene er meget om-fattende, blant de største prosjekter og planarbeider i Bergen by noensinne. En uttalefrist på 6 uker i en så omfattende sak er knapt.

Høringsuttalelse Bybanen 2013

Illustrasjoner bybanen

Alternative traseertil KU Bybanen Sentrum-Sandviken SB